سایزبندی بچه گانه ونوجوان (روش پارسی) حروفی

یک بار دیگر یاد آور میشوم که چون احساس میکردم سایز بندی بصورت عددی صحیح و کامل ارسال نمیشود لذا اقدام به فرستادن آن بصورت حروفی هم نمودم تا هنر جویان دچار مشکل نشوند . خودتان زحمت کشیده و به عدد تبدیل نمایید . از سن یک سال تا پانزده سال اندازه های مورد نظر به این شرح میباشد . اندازه بدن : هفتادوچهار ـ هشتادو دو ـ هشتادو نه ـ نودو شش ـ صدو سه ـ صدو نه ـ صدو پانزده ـ صدو بیست و یک ـ صدو بیست و هفت ـ صدو سی و دو ـ صدو سی و هفت ـ صدو چهل و دو ـ صدو چهل و هفت ـ صدو پنجاه و دو ـ صدو پنجاه و هفت .  قد بالا تنه پشت : بیست وسه ـ بیست و پنج ـ بیست و شش و نیم ـ بیست و هشت ـ بیست و نه و نیم ـ سی و نیم ـ سی و دو ـ سی و سه و نیم ـ سی و چهار و نیم ـ سی و شش ـ سی و هفت ـ سی و هشت ـ سی و نه و نیم ـ چهل و نیم ـ چهل و یک و نیم  . کارور پشت : از بیست و دو  تا سی و شش  .  سرشانه : هفت و پنج میل ـ هفت و هشت میل ـ هشت ـ هشت و سه ـ هشت و شش ـ نه ـ نه و چهار ـ نه و هشت ـ ده ـ ده و چهار ـ ده و هشت ـ یازده و دو ـ یازده و پنج ـ یازده و نه ـ دوازده وچهار .  دور گردن : بیست و پنج ـ بیست وپنج و نیم ـ بیست و شش ـ بیست و شش و نیم ـ بیست و هفت ـ بیست و هفت و نیم ـ بیست و هشت ـ بیست و هشت و نیم ـ بیست و نه ـ سی ـ سی و نیم ـ سی و یک ـ سی و یک ونیم ـ سی و دو ـ سی و سه  . دور سینه : پنجاه و دو ـ پنجاه و چهار ـ پنجاه و شش ـ پنجاه و هشت ـ شصت ـ شصت و دو ـ شصت و چهار ـ شصت و شش ـ شصت و هشت ـ هفتادو یک ـ هفتادو چهار ـ هفتادو هفت ـ هشتاد ـ هشتادو سه ـ هشتادو شش  .  دور کمر : چهل و هفت ـ چهل و هفت ـ چهل و هفت ـ چهل و هشت ـ پنجاه ـ پنجاه و یک ـ پنجاه و سه ـ پنجاه و چهار ـ پنجاه و شش ـ پنجاه و هفت ـ پنجاه و هشت ـ شصت ـ شصت و یک ـ شصت و سه ـ شصت و شش .  دور باسن : پنجاه و شش ـ پنجاه و هشت ـ شصت ـ شصت و دو ـ شصت و چهار ـ شصت و شش ـ شصت و هشت ـ هفتاد ـ هفتادو دو ـ هفتادو چهار ـ هفتادو هفت ـ هشتاد ـ هشتادو چهار ـ هشتادو هشت ـ نود و دو .  قد آستین : بیست و هشت ـ سی ـ سی و دو ـ سی و چهار ـ سی و شش ـ سی و هشت ـ چهل ـ چهل و دو ـ چهل و پنج ـ چهل و هشت ـ پنجاه ـ پنجاه و دو ـ پنجاه و پنج ـ پنجاه و هفت ـ پنجاه و هشت .  قد شلوار : چهل و پنج ـ پنجاه ـ پنجاه و پنج ـ پنجاه و نه ـ شصت و چهار ـ شصت و نه ـ هفتادو سه ـ هفتادو هفت ـ هشتادو یک ـ هشتادو پنج ـ هشتادو هشت ـ نودو یک ـ نودو چهار ـ نودو  هفت ـ نودو نه .  در شخصی دوزی لازم است مانند زنانه عمل کنیم امّا چون بچه های کوچک اجازه اندازه گیری نمیدهند اندازه بدن کافیست تا از یاسر انازه های آن سایز استفاده شود . موفق باشید

/ 0 نظر / 12 بازدید