لکه ها (6)

آب داغ لکه های تخم مرغ و خون را ثابت نگه میدارد .

9 سال پیش