نکته (16)

هر چند بار که چرخ خیاطی را روغن کاری میکنید ، یک بار جای روغن ، چند قطره نفت بریزید تا روغنهای خشک شده نرم شده و فعال گردد . احتیاط کنید ظرف روغن را با نوشته ای مشخص کنید تا با چسب مایع اشتباه نشود . دردسرهای آنرا خودتان حدس بزنید .   موفق باشید  .

9 سال پیش