سایز بندی شلوار ( روش پارسی )

(سایز بندی شلوار روش پارسی ) نوشتن سایز در وبلاگ با اشکال روبرو میشد لذا تصمیم گرفتم به این صورت وارد کنم خودتان زحمت کشیده مرتب کنیدسایزهای بعدی هم به این شکل ارسال میشود. سایزهابه ترتیب :سی و شش ، سی و هشت ، چهل ، چهل و دو   .  قد بالاتنه شلوار : بیست و چهار ، بیست و پنج ، بیست و شش ، بیست و هفت . قد تا زانو : پنجاه و پنج ، پنجاه و شش ، پنجاه و هفت ، پنجاه و هشت . قد شلوار : نود و نه ، صد ، صد و یک ، صد و دو . نصف دور کمر : سی و سه ، سی و پنج ، سی و هفت ، سی و نه  . نصف دور باسن : چهل و شش ، چهل و هشت ، پنجاه ،  پنجاه و دو . نصف دور ران : بیست و هفت ، بیست و هشت و نیم ، سی ، سی و یک و نیم . نصف دور زانو : بیست و دو ، بیست و سه ، بیست و چهار ، بیست و پنج . نصف دم پا : هفده ، هجده ، نوزده ، بیست .  طبیعی است که این اندازه ها برای سایز بندی میباشد . برای شخصی دوزی باید از اندازه های شخص استفاده نمود . در شلوار زانو بدلخواه تنگ میشود . میتوان از یک شلواری که اندزه هایش مورد رضایت شخص میباشد هم استفاده کرد مانند زانو ، دم پا و قد و میتوان قد بالا تنه مناسب را هم از آن پیدا کرد و با الگو چک نمود . به این ترتیب که قد را اندازه زده ، درز توی پا را هم تا دم پا اندازه میزنیم سپس از هم منها نموده قد بالاتنه مناسب بدست میآید . اگر مایل بودید کمر پایین آید یعنی فاق کوتاه باشد بعد از رسم الگوی شلوار بمقدار مناسب پایین میآوریم . موفق باشید . معرف و مبتکر ( روش پارسی ) علیرضا قاسمی راوندی   30 38 936 0935       88401520 021

9 سال پیش