تغییر مهم

زمانی که در برنامه تلویزیون درس بالاتنه پشت را میدادم ، اندازه گیری از مهره پشت گردن انجام میشد و در آنجا لازم بود که طول کادر را باضافه سه نماییم اما بعد متوجه شدم که هنرجویان برای محاسبه برآمدگی پشت ( کول ) به اشتباه میافتند لذا تصمیم گرفتم آن اندازه گیری مانند پیش ، از همان بیخ گردن انجام شود که دیگر نیازی به باضافه سه نمودن نبود و کول هم برای رسم طول کادر از آن اندازه کم میشد تا اختلاف آن با اختلاف طول بالاتنه پیش که یکی از دو اندازه ای بود که مقدار ساسون بغل سینه را مشخص میکرد صحیح صورت میگرفت . البته لازم به توضیح است که این بعلاوه سه در سایز بندی بود و در شخصی دوزی که شیب سرشانه کم میشد ، باندازه نصف آن بود که این مطلب هم کار را دشوار تر میکرد . این مطلب را به این دلیل ارسال میکنم که سؤالات زیادی در باره آن میشود و تغییر دیگری که بعد از آموزش در تلویزیون صورت گرفت که تا حدودی در کنار این مطلب قرار میگیرد نصف شدن بالا آوردن حلقه بود یعنی هر مقدار بدلیل داشتن کول بیخ گردن و طوق یقه پشت بالا میآید از طرف حلقه نصف آن مقدار بالا میرود که در آموزش تلویزیونی همان مقدار بود . روش پارسی پشت درهای بسته منتظر شماست ، درها را بگشایید و پس از استفاده از آن لذت ببرید .   

7 سال پیش