تمرین

گوشه یک پارچه بی مصرف را مثلثی با اضلاع مختلف قیچی کنید سپس لبه  آنرا تا زده نیم سانتی بدوزید انتهای درز را چرت زده سپس درز را با اطو باز کنید محاسبه کنید هر لبه پارچه چه مقدار تا میشود . این تمرین را با گوشه کاغذ هم بدون درز دوخت میتوانید انجام دهید . نتیجه تحقیق خود را در دفتری یادداشت کنید . این تمرین را به دیگران هم توصیه کنید . موارد استفاده : لبه جلوی کتهای تیز و مانند آن ، لبه پیلی پشت دامن ، لبه پیلی آستین دو تکه و .... آعتماد بنفس و آگاهی از راز و رمز دوخت . خیاطی علم انسان را در هر زمینه ای بالا میبرد و آموختن علوم دیگر را برایش ساده تر میگرداند . یک خیاط از دید دیگری بدنیا نگاه میکند . اگر اراده کند میتواند بهترین باشد . شاید علاقه پروردگار به خیاطی از این سبب باشد . متدهای خارجی را فراموش کنید . همه با هم پیش بسوی روش پارسی . 

7 سال پیش