آستین کیمونو

جلسه دوازدهم  آستین کیمو نو(سرخود)روش پارسی برای داشتن یقه آمریکایی سرخود برگۀ یقه انگلیسی رابه همان ترتیب چسبانده،ازلبۀ روهم گردمقابل جادگمۀ بالایی به دلخواه با منحنی تُوخالی به پایین یقه شکل داده سپس به پهنای مورد نظر با منحنی پُرخط کش به لبۀ بیرونی پشت برگه وصل میکنیم.بااتصال این خط به بیخ گردن،یقه بدون پشت برگه میشود.این یقه را میتوان با منحنی ملایمی از بیخ گردن تا شروع یقه از لب روهم گرد ازالگو جدا کرد. آستین کیمونو بامرغک، ازخط وسط،خط کارور را بمقدارسایز +10 بیرون میبریم (این اندازه تا سایز44 متوقف میشود) از بیخ گردن خطی به این نقطه کشیده  و با محاسبه سرشانه و قد آستین آنرا ادامه میدهیم. مچ را با زاویۀ 90 درجه، بمقدار 14 سانت از این خط میکشیم. درز زیر آستین را از مچ به زیر حلقۀ تا سه سانت پایین و بیرون وصل کرده و از آن متناسب، به گشادی پایین لباس میرویم. الگوی پشت آن درادامه مطابق بدون مرغک میباشد.برای مرغک برخورد درز بغل باحلقه رادر پارچه 8 سانت بطرف بیخ گردن پیش وپشت برش زده،سپس یک لوزی با حساب جای دوخت به پهنای 8 سانت درون آن می دوزیم. درآستین کیمونوی بدون مرغک که متداول تر میباشد علامتی را که از سایز باضافه10بدست میآید 5سانت بالا برده وخطی که ازبیخ گردن میآید ازاین محل عبور میدهیم این عمل آستین را بالا برده و نیازی به مرغک نمیباشد. در این حالت میتوان درز آستین ودرز بغل را به حالتهای مختلف شکل داد.برای الگوی پشت کاغذی زیر پیش قرار میدهیم. لبۀ کاغذ را زیر خط وسط جلومنطبق کرده و به قسمت بالا 2سانت اضافه میکنیم. سایر خطوط مانند پیش میباشد.میتوانیم ازانتهای سرشانه با خطی شبیه حلقه آستین لباسهای بی ساسن تا برخورد درز آستین و درز بغل، آستین پیش را جدا کنیم و آستین پشت را بعد از اضافه نمودن کارور،به همان شکل برش بزنیم، سپس آستین را از درز وسط بهم چسبانده و با کاغذی در زیر آن ، کلّۀ آستین را 4 سانت بالا برده  و با گرفتن برآمدگیهای دو طرف (پیش بیشتر،پشت کمتر)بآن شکل آستین طبیعی بدهیم. به دلیل اینکه در این مدل میتوان بدلخواه حلقه را پایین و بیرون برد.دقت میکنیم خط کف آستین از 22سانت بیشتر نباشد،اگر بیشتر شد خط را بالا آورده و کمبود آنرا بعد از کنترل آستین از چرت وسط، ازدو طرف  جبران میکنیم. این آستین خورد زیاد نیاز ندارد. هرگاه آستین جدا میشود باید 4سانتی که در کلّه بالا میرود منهای پهنای اپل، از قد آن کم کرد. این آستین رامیتوان با اوازمان بدلخواه چین یا پیلی داد.  30 38 936 0935  مبتکرروش پارسی( علیرضاقاسمی راوندی )88401520

9 سال پیش