بالاتنه پشت

جلسه هفتم   بالا تنۀ پشت روش پارسی مستطیلی به طول قد بالا تنه پشت وعرض یک چهارم دور سینه رسم میکنیم. سمت راست خط گردن لبۀ کاغذ  وسط پشت، مقابل پهلو و سمت چپ کمر میباشد. بموازات خط گردن، دو خط بفاصله سه و شش سانت برای سایزهای 36 به بالا که خط یقه و خط شانه میباشند، رسم میکنیم. ازخط شانه نصف کارور پایین رفته، موازی با آن خط کف حلقه آستین را میکشیم. خط بین این دوخط هم کارور میباشد خط حلقه آستین ازخط شانه عمودبر خط کف حلقه آستین، به فاصله نصف کارور ازوسط پشت میباشد در  برخورد  خط حلقه آستین با خط شانه 5/1 سانت به طرف پهلو رفته و از برخورد خط کف حلقه و خط حلقه آستین مثلثی 3 سانت  برای سایز 38  بیرون رفته و مطابق درس حلقۀ پشت را میکشیم . برای طوق یقه پشت،روی خط گردن یک پنجم اندازه دور گردن علامت زده (بیخ گردن)و بنحوی رسم میکنیم که نصف یک پنجم منهای نیم با خط یقه مماس شود. خط سرشانه رارسم نموده ازبیخ گردن 4 سانت علامت زده یک ساسن 2 سانتی داریم که طول آن 8 سانت میباشد ساسن را بسته مجدداً سرشانه را میکشیم . کمر را به سه صورت میتوان طراحی نمود. نخست یک چهارم دور کمر منهای 1 و باضافه 3 سانت ساسن علامت زد.دوّم 2 سانت از وسط کمر گرفت(برای گودی کمر)و به کارور وصل کرد واندازه  کمر را بعد از 2 سانت، یک چهارم منهای 1 و باضافه 1 سانت ساسن نمود، و علامت زد. سوّم اینکه وضعیت دوّم را  بدون ساسن در نظر گرفت، که این مورد بندرت و برای دکلته استفاده میشود. بعد از مشخص شدن علامت کمر آن محل را به زیر حلقه وصل میکنیم.                    وامّا برآمدگی پشت(کول) در شخصی دوزی از صفر تا 2 سانت است ،که در سری دوزی 1 سانت در نظر میگیریم. به همین علت بیخ گردن وطوق یقه را 1 سانت، امًا بالای حلقه رانیم سانت بالا میبریم. امًا در صورت قوز و یا شبیه آن ساسن سرشانه را تا حدود آن آورده، از وسط بآن محل برش زده ،ساسن را می بندیم. که در این حالت وسط پشت درز میخورد.   (مهم) اگر شخصی برآمدگی پشت (کول) داشت مقدار آن از طول کادر کم شده و زمانی که رسم الگو پایان یافت ، آن مقدار به بالا اضافه میگردد.   در غیر اینصورت، گذشته ازاشکالی که درالگوی پشت بوجود می آید درالگوی پیش هم از مقدار ساسن بغل سینه می کاهد. خط کف حلقه آستین تا سایز 44 متوقف میشود .    30 38 936 0935مبتکرومعرف(روش پارسی)علیرضا قاسمی راوندی    

9 سال پیش