دامن شلواری

جلسه پنجم   دامن شلواری  روش پارسی دامن شلواری  هم دامن است  هم شلوار . الگوی پشت  دامن شلواری  زیر  پیش  درآورده میشود به همین علت نخست کاغذ را تا میزنیم بنحوی که دولای آن سمت خودمان باشد. مانند شلوار خط کمر را  سه سانت پایین تر از لبۀ کاغذ کشیده و طرف دولا را هم پنج سانت خط میکشیم ، چون معمولاً از دو طرف فون میشود.  قد بالا تنه از یک سوم دور باسن منهای دو بدست میآید.بعد ازعلامت زدن یک چهارم دور باسن  روی خط فاق و باسن و رسم خط جلوی دامن شلواری ، یک هشتم دور باسن  از تلاقی خط  جلو با فاق  جلو میرویم و مستقیم بطرف پایین خط میکشیم. علامت منحنی مثلثی را یک سوم عددی که جلو رفته ایم ، بیرون میبریم  و منحنی را تا تلاقی خط جلو  و باسن بزرگ میکشیم. از پهلوی کمر منحنی وصل میکنیم  به دو سانت مانده به باسن بزرگ و سپس یک چهارم دور کمر را اندازه زده و آن محل را  مستقیم وصل میکنیم  به بالای منحنی . الگوی پشت را  که  تقریباً  نیمی از آن همان خطوط پیش میباشد، بهتر است با قلم رنگ دیگری کشید. مانند شلوار ازپهلوی کمر دوسانت میگیریم و منحنی وصل میکنیم  به دو سانت زیر باسن کوچک و سپس یک چهارم کمر  را باضافه عرض ساسن نموده وسط پشت را هم دو ونیم سانت بالا میبریم. منحنی مثلثی پشت رایک دوم مقدار بیرون رفته علامت زده و تا مابین باسن کوچک و بزرگ  رسم میکنیم. درزهای بغل از  دو طرف  فون میشوند . از پهلو  چهار سانت  بیرون  و مستقیم وصل می کنیم به  باسن بزرگ . درز داخل را  چهار سانت بیرون و چهار سانت بالا میرویم ، در بالا به انتهای خط فاق  و در پایین با منحنی ملایمی ، به دوسوم پای دامن شلواری وصل میکنیم. اگر دامن شلواری  پیلی داشت، میتوان  گشادی بغل را حذف نمود.برای پیلی- دوقلو خط وسط جلو را عمود گرفته و تا پایین کشیده برش میزنیم مقدارزیر پیلی را اضافه نموده، بعد از تا زدن  تکه وسط را  کنار آن می چسبانیم . مقداری را که  در بالا  به کمر  اضافه میشود ، یا ساسن میگیرم ویا داخل پیلی هایی که روی پا می دهیم میدوزیم ویا همان اضافه را با کمی از پهلو بصورت پیلی تا میزنیم . پیلی دامن شلواری بر هم منطبق شده و تا باسن بزرگ روی هم دوخته میشود . زیپ آن درصورت وجود پیلی یا در درز بغل سمت چپ و یا وسط پشت دوخته میشود . و چنانچه بدون پیلی باشد میتوان آنرا مانند زیپ شلوار هم دوخت . 30 38 936 0935    مبتکر ( روش پارسی ) علیرضا قاسمی راوندی   88401520

9 سال پیش