لکه پارچه (28)

چربی پارچه های زربفت و مخمل با اسید تارتاریک ، تنتورید محلول دهدرصد بر طرف میشود .

9 سال پیش