لکه پارچه (22)

لکه سبزی ها و خورش ها با آب و صابون ، ده درصد پرمنگنات و ده درصد اسید اگزالیک بر طرف می گردد .

9 سال پیش