کلاه

با استفاده از یک عکس رادیولژی تاریخ گذشته و مقداری تکه پارچه مناسب و بی مصرف کمی آستر ، کمی کش یک سانت و یک دکمه جور با پارچه میتوانید کلاه بدوزید . دور سر را اندازه بگیرید اگر در قسمت پشت آن قصد کش دادن دارید ، سه الی چهار سانت بّه اندازه اضافه کنید . اندازه را تقسیم بر شش کرده یک کله قندی بطول هجده سانت درآورید این کله قندی که پایه آن یکششم اندازه میباشد اضلاع آن را منحنی تو پر ( پایه کمتر دو ضلع دیگر بیشتر )میکشید . اضلاع را دوخته ( یک سانت از بالای کله قندی را نمیدوزیم ) درزها را با اطو باز نموده روی آن بخیه نیم پایه بزنید . آستر را هم به همین صورت بدوزید . شکل لبه کلاه را میتوانید از یک کلاه آماده استفاده کنید . لازم است عرض کنم که هر قدر منحنی داخلی صافتر باشد لبه کلاه گرد و لوله ای تر میایستد . سه عدد از عکس رادیولژی به همان شکل ببرّید بهم چسبانده و یا دوخته داخل پارچه ای که بهمان صورت بریده و دوخته اید قرار دهید منحنی داخلی آنرا هم دوخته وسط آنرا چرت بزنید . لبۀ کلاه را به پارچه اصلی طوری بدوزید که چرت وسط با یکی از درزها جفت شود و دوطرف هم به یک اندازه فاصله داشته باشد در این حال لازم نیست لایه های عکس لای درز قرار گیرد و در ابتدا عکس را باندازه الگوی اصلی و پارچه آنرا جای دوخت میگذاریم . بعد از دوخت لبه کلاه ، کش را کشیده به قسمت پشت غیر از وسط از لبه دو درز میدوزیم ( در این حالت کش باید به لبه پارچه و داخل درز آستر و پارچه دوخته شود )  سپس آستر را غلفتی به صورتی که مقداری از یک سمت آن باز بماند میدوزیم ( غلفتی یعنی دوختی که درزها داخل قرار گیرد ) دور کلاه را بخیه یک پایه میزنیم تا ضمن شکیل شدن آن قسمتی را که باز گذاشته ایم بسته شود در پایان دکمه را به قسمت بالای آن میدوزیم . در پارچه های ضخیم ممکن است که کش خاصیت ارتجاعی خود را از دست بدهد لذا آن پارچه ها را بدون کش بدوزید . دوخت اولین کلاه شاید کمی سخت باشد اما هر چه پیشتر روید ساده تر میگردد . شاید بتوانید با کمترین هزینه تولید کنید و صاحب درآمدی اضافه شوید . فکر کنید شاید ترکیبی از پارچه هایی که رنگ نمیدهند کلاه زیبایی شوند . کلاه های زیبای تابستانی و زمستانی . با مراجعه به  کلاه فروشی ها به نتایج بهتری هم خواهید رسید . موفق باشید

/ 0 نظر / 2 بازدید