الگوی کت کوپ پهلو

جلسه هفده کت( کوپ پهلو )روش پارسیکت با دامن معمولاً کوتاه،اما به تنهایی بلند میباشد.اگر یک دکمه باشد درکمر، اگر دودکمه باشد 6 سانت بالا و 6 سانت پایین کمر و اگر سه دکمه باشد یکی در خط کمر و دوتای دیگر، ده سانت بالا و پایین آن قرار میگیرند.(فاصله دکمه هاارتباط مستقیم باقد کت دارند)دریقه بندی کت گاهی خط پایین شکاف یقه انگلیسی را4سانت بطرف داخل ادامه داده وبعد منحنی تُوخالی به طرف بیخ گردن خط میکشیم که با برش یقه، بعداز دوخت درز یقه در ادامه شکاف خود را نشان میدهد. چناچه بشکلی دیگر، مثلاً بلیزری هم باشد  میتوان این برش راداشت  در صورت باریک شدن یقه وسط پشت آن نباید از 6سانت باریکتر شود . یقه پهن با شکاف نزدیک و یک اندازه یقه روسی میباشد. این شکاف میتواند روی لبۀ بالایی یا پایینی یقه انگلیسی باشد.     کت بدون درز بغل: برای تهیه الگوی کوپ پهلو قد الگو را تا باسن بزرگ گرفته، در پایان کار  اگر لازم باشد به قد اضافه می کنیم .ساسن بغل سینۀ  کت راسته را بسته،  دو درز بغل را بهم میچسبانیم. کوپ پهلو می دهیم. از وسط روی خط کمر  10سانت بطرف پیش و 10سانت بطرف پشت علامت میزنیم. سپس 5/2سانت ازعلامتهای 10سانت، بداخل میاییم.در پیش از روی حلقه، نقطه ای را که 2سانت با خط حلقه آستین دارد، به نقطه 10 سانت وصل کرده و از آنجا کمی کج بطرف پهلو، به باسن بزرگ رسم می کنیم. سپس ازهمان نقطۀ حلقه، به علامت 5/2سانت و از آنجا به 2سانت زیر باسن کوچک،روی خط قبلی میکشیم.پشت را از بین کارور و خط کف حلقه آستین، از روی حلقه آستین رسم میکنیم به 10سانتِ روی کمر و از آنجا مانند پیش کمی کج به باسن بزرگ وصل می کنیم. نقطه اتصال این خط  با باسن، همان فاصله پیش را داشته باشد.  تکه های پیش و پشت را جدا کرده، وسط این خطوط را  که حالت ساسن دارد، جدا می کنیم. پهلوهای تکه وسط را  صاف کرده مقداری را  که به باسن اضافه میکند،در وسط می بندیم.وسط قد این تکه رامنحنی،پُر میکنیم.گاهی باقیمانده ساسن بغل سینه دوخته شده وگاهی آنرابسته و خط وسط ساسن زیر سینه را تا محل جیب باز میکنیم.دراین حال هر مقدار از ساسن گرفته شود،همان را از وسط پشت میگیریم.در پیش اضافه لبۀ پایین جیب رااز پهلو میگیریم.محل بریدگی جیب رابدون درز، جیب فیلتو داده و درصورت جیبِ از رو ،برش رابادرز، پایینتر میبریم. چنانچه قد کت کوتاه شود دهنه جیب بالا میاید. دهنۀ جیبِ از رو  را بیشتر از جیبِ از تُو میگیریم. جیب بالا  مانند جیب بارانی بنحوی دوخته میشوند که دهنۀ آنها در محل مورد نظر قرار گیرند . آستر کت مانند خودش، اما زاپاسِ قد را نمیدهیم ، در زیر آستینها چون درز آستر روی درز کت میافتد 1 سانت درز  بیشتر میدهیم. محل وصل به سجاف در آستر مقداری از بالا و پایین برای خورد بزرگتر.  همین محل در قد، مقداری پهن تر از طرف جلو چون به لبۀ کج پایین دوخته میشود. شیب سرشانه هم، منهای نصف جای اپل گرفته میشود.درصورت وجود کوپ زیر سینه، در آستر آنرا بسته ساسن رامیدوزیم. لایی چسب گاهی فقط یقه و سجاف و گاهی قسمت جلو هم منهای روی سینه و گاهی تمامی میخورد .                                     30 38 936 0935 مبتکر و مدرس (روش پارسی) علیرضا قاسمی راوندی   88401520

/ 2 نظر / 79 بازدید
مینا

سلام دستتون درد نکنه فوق العاده س

مریم

چرا دیگه تو تلوزیون اموزش نمیدهید برنامتون خیلی خوب بود