شلوار

 جلسه چهارم     شلوار        روش پارسی     سه سانت بعداز لبۀ کاغذ خط کمر را میکشیم.سپس بموازات کمر  خطوطِ باسن کوچک، باسن بزرگ، قدبالاتنه یاخط فاق،قد زانو،قد تمام. خطوط افقی را ادامه داده تا برای پشت شلوار نیز استفاده کنیم. شلوار بر عکس دامن پیش کوچک است، پشت بزرگ. برای رسم پیش شلوار،از پهلو یکچهارم دورباسن منهای یک را روی دوخط فاق و باسن علامت زده خط را تا کمر میکشیم، این خطِ جلوی شلوار میباشد. از تلاقی خط جلوی شلوار با خط فاق یک بیستمِ دورباسن جلو رفته علامت میزنیم.این محل راتا پهلوی شلوار نصف کرده علامت خط اطو بدست میآید،ادامه خط اطو تا پایین ازلبۀکاغذهمان نصف میباشد. خط اطو را میکشیم اندازه زانوو دمپا رامنهای 2 کرده و دو طرف خط اطو علامت میزنیم.زانورا به دمپا و انتهای دو طرف خط فاق رسم میکنیم. در کمر ازپهلو 3 سانت میگیریم ومنحنی وصل میکنیم به دو سانت مانده به باسن بزرگ.روی کمر یکچهارم دور کمر راعلامت زده و صاف وصل میکنیم به 2سانت بالای باسن بزرگ روی خط جلوی شلوار. برای منحنی جلوی شلوار 3 سانت مثلثی علامت زده وازخط فاق  تا 2 سانت بالا تراز باسن بزرگ، روی خط جلوی شلوار  منحنی را رسم میکنیم. این مثلثی در گروه های بچه گانه و چهار سایز اصلی، دومیل،دومیل، کم و زیادمیشود.برای پیلی که به باسن اضافه نمیکند،دو طرف کمر را عمود بالا میرویم .     برای رسم پشت شلوار، بعداز پیش خطی عمود، بموازات لبۀ کاغذ میکشیم.روی دوخط فاق و باسن یکچهارم دور باسن باضافه1 علامت زده از فاق تا کمر وصل میکنیم ازبرخورد خط پشت شلواربا فاق یکدهم دورباسن بسمت جلو رفته علامت میزنیم، این نقطه را تا پهلو نصف کرده،خط اطو رامانند پیش شلوار میکشیم.زانو ودمپا را باضافه2 نموده دوطرف خط اطو علامت زده،مانند پیش رسم میکنیم.از پهلوی کمر 2 سانت گرفته ومنحنی به 2 سانت زیر باسن کوچک وصل میکنیم.وسطِ پشتِ خط کمر را 5/2سانت بالا و باضافه 3سانت ساسن نموده رسم میکنیم،ساسن را تا باسن کوچک کشیده،بسته وخط جدید کمر را رسم میکنیم. انتهای کمر را  صاف به خط پشت شلوار مابین باسن کوچک وبزرگ وصل میکنیم. برای کشیدن مثلثیِ منحنیِ پشت شلوارنصف مقدار یکدهم علامت زده، منحنی را تا بین دو باسن،رسم میکنیم...قدبالا تنه زنانه یکچهارم دورباسن + یک ومردانه یکچهارم است. درمردانه کمربزرگترو پهلوها صافتر ودیگر از یک هشتم ویک شانزدهم استفاده میشود درصورت کنترل فاق شلوار(درز داخل شلوار از بالا تا قد) اگر مایل بودیم، قد بالا تنه بلند ترشود میتوان تا سه سانت آنرا پایین آورد که باضای هر 1سانت نیمسانت به یکدهم و یک بیستم اضافه میکنیم

/ 2 نظر / 6 بازدید
بهناز

سلام خسته نباشید. بنده یک پیشنهاد داشتم امیدوارم که مورد لطف شما قرار گیرد(البته اگر شما آن را تایید بفرمایید) بهتر نیست برای هر درس یک الگوی کشیده شده را در انتها قرار دهید تا ما هم آن را با الگویی که خودمان می کشیم چک کنیم. شاد و تندرست باشید.

نامدار

کاش عکس الگوها رو میذاشتین من خیلی دوست دارم لباسای دارای چین های مختلف و ساسون از رو یاد بگیرم اگه عکس لباس براتون بفرستم الگوشو میذارین؟ ممنون