نکته (15)

یک ورق کاغذ برش را از وسط طول تا بزنید اگر دو لبۀ عرضی آن بر هم منطبق شد آن کاغذ عمود برش خورده ، در غیر این صورت با دو اندازه و خطی که نزدیک لبۀ آن میکشید آنرا عمود ( صاف ) کنید . سپس برای رسم الگو استفاده کنید .   موفق باشید   .

/ 0 نظر / 8 بازدید