الگوی جلیقه

جلسه پانزدهم جلیقه ( بی آستینها )روش پارسی جلیقه مقدمه کت میباشد ومعمولاً لباسی چسب و کوتاه است.اما سارافن آزاد و بلند میباشد. حلقه آستین جلیقه و سارافن گشاد است. میتواند هر یقه ای داشته باشد اما یقۀ هفت مناسب آن است. بعداز کشیدن خط جلوی جدید از لبۀ پایین یقه 5/1سانت رو هم گرد می گذاریم.جادکمه بالایی مقابل ساسن سینه وجا دکمه پایینی در امتداد خط کمر میخورد،معمولاً چهار عددجا دکمه داردکه نزدیک بهم میباشد.برای یقه هفت ازبیخ گردن مستقیم وصل میکنیم به لبۀ روهم گرد،مقابل جا دکمه بالایی. هر یقه هفتی را باید بصورت ساسُنی بطول تقریبی 5 سانت، که بطرف سینه میرود، 1سانت بست تا لقی یقه گرفته شود،سپس خط صاف یقه رامجدداًمیکشیم. قد جلیقه را که معمولاً 2سانت زیرباسن کوچک میباشد خط کشیده،ازوسط جلو 4سانت گرفته،وصل میکنیم به 1سانت مانده به جادکمه پایینی بر لبۀ رو هم گرد. جلوی جلیقه بصورت هشت میباشد. لبۀ پایین جلوی جلیقه را  با منحنی توخالی به درز بغل ما بین کمرو قد جلیقه وصل میکنیم. پهلوی جلیقه ازکمر تا پایین بصورت چاک بازمیماند. ساسن زیر سینه جلیقه از کمر به پایین  مسطتیلی شکل کشیده میشود و بدلیل کج بودن جلوی آن لبۀ ساسن را باید اندازه نمود. حلقه آستین را 2 سانت گشاد کرده، کوپ حلقه داده، آنرا قیچی و ساسن زیر سینه را هم در میآوریم. سپس ساسن بغل سینه را میبندیم. پیش جلیقه چهار تکه میشود. برای پشت جلیقه قد را دوسانت زیر باسن کوچک خط کشیده، بلعکس جلو با منحنی پُر بوسط وقد درپهلو رسم میکنیم. لبه های ساسن پشت را هم اندازه می کنیم. 2 سانت حلقه را گشاد کرده، ساسن سرشانه و کمر را در میآوریم. پشت جلیقه سه تکه میشود.سجاف وآسترمانند خودش بریده میشود...  ـــــــــــــــــــــ بخشی ساده از مبحث کت ــــــــــــــــــ برای کت راسته با ساسن، حلقه ها را متناسب گشاد کرده، بعد از بستن ساسن مستقیم به باسن بزرگ وصل میکنیم. این ساسن میتواند  بصورت کوپ حلقه و یا شانه درآمده ویا برای مدل بارداری، خط وسط ساسن زیر سینه را باز کنیم.اگر بخواهیم کمتر بازشود نیمی از ساسن بغل سینه را رد میکنیم. برای کت تنگ مثل جلیقه عمل کرده 1 سانت به کمر اضافه میکنیم کت نیمه تنگ هم مابین کت راسته وتنگ،متناسب درساسن و پهلو تغییرمیکند.برای دوتکه کردن پشت کت، 2 سانت از وسط کمر گرفته، در بالا به کارور و در پایین عمود به باسن رفته 2 سانت گرفته شده ازباسن رابه پهلو اضافه میکنیم. ساسن جلورا هم 2 سانت وازکمر بپایین صاف میکشیم.     معرف روش پارسی (علیرضا قاسمی راوندی ) 02188401520   

/ 2 نظر / 65 بازدید
یک دوست

hi it is nice [گل][گل][گل] come to my house pls [گل][گل]

لیلا

سلام خیلس زحمت کشیدید توروخدا کاری کنید وبلاگتون خواننده بیشتری داشته باشه . من گرلاوین بلدم . خیلی استفاده کردم . متشکرم . زنده باشید