ادامه الگوی رگلان

جلسه سیزدهم   ادامه آستین رگلان روش پارسی  و سپس از سرشانه آنها را بهم میچسبانیم. قسمت بیرونی هر برشی را با چرت مشخص میکنیم. برای چین دادن  تنه های پیش و پشت را بصورت ساده اوازمان می دهیم. آستین را از دم دست  بنحوی تا میزنیم ، که بالا  حدود ده سانت باز شود. قسمت خالی وسط را با کاغذ پُر کرده و با منحنی پُرخط کش تیزی های بالای آستین را میگیریم وسط باز شده را چرت زده، که با چرت سرشانه جفت میشود. دو درز پیش و پشت حلقه، با دو چرت پیش و پشت بعدی ، وسط جلو و وسط پشت تنه، با وسط جلو و  وسط پشت تکه بالا، بعد از چین، دور تا دور جفت میگردد. قسمتی از  وسط پشت برای آنکه سر، از آن عبور کند، باز میماند. تکۀ گرد بالا تنه  از وسط جلو دولا و معمولاً دو تا از آن می برّیم. دست رو لایی چسب خورده ولبۀ بیرونی را روی آن تا میزنیم، نخست طوق یقه را دوخته دست زیر را از داخل به لباس وصل کرده، دست رو  را که تا زده ایم روی بخیه قبل نیش میزنیم.  برای الگوی رگلان تنگ  یا نیمه تنگ، از الگوی لباس با ساسن استفاده کرده، در پیش وپشت کوپ حلقه میدهیم. تنگی و نیمه تنگی را هم در دور سینه و کمر و باسن مشخص میکنیم.  برشی را که از طوق یقه میآوریم، به تلاقی کارور و حلقه برده، آنرا برش میزنیم. آن تکه ها را به بالای آستین برده و با همان ترتیب قبل  می چسبانیم.  بعد از بستن ساسن بغل سینه و قیچی کوپ حلقه ها تا پایین تکه های وسط جلوو پشت را به محل برش اولیه(تکه های بالا ی روی آستین چسبیده) میچسبانیم. درزهای آستین و درز بغل ،سپس کوپها و زیر حلقه ها را می دوزیم. گاهی شکل و محل این برش ها تغییر می کند. بعنوان مثال خط برش میتواند مستقیم، و یا انحنای آن بلعکس باشد. میتوان بعد از اتمام مدل ، محل برش را به هر جای سرشانه انتقال داد. برش پشت را میتوان از پایین طوق یقه و از وسط پشت آورد  که در این حال  میتوان آن محل را  روی دولای پارچه قرار داد و دمِ آستین را با برشی، مدل داد .در این حالت چون درز روی آستین حالت اوریب دارد بهتر می نشیند .در رگلان، یقه اگر سر خود باشد،لازم است که جدا شود. 30 38 936 0935   معرف و مبتکر ( روش پارسی ) علیرضا قاسمی راوندی      88401520   

/ 0 نظر / 8 بازدید