روش پارسی

                  بسم الله                      

« هنر برتر از گوهر  آمـد  پدید »  خصوص آن هنر را که باشد جدید

به سیمای اندیشه بنوشته اند  هنـر باقی و زر شـود نا پــدیـــد

روش پارسی ، تا نگوید کسی    متـد ها  فقـط   خارجی  آفریــد

 

 

 

 

بُوَد ( پ ) بـه معنای  پیـونـد ما   (الف،ر اِ ) بعدش بمخلص رسیـد

به (سی) یاد استاد مرحوم ما    شکوفا چو خورشید خواهددمیـد

ان شاءَلله  

 

/ 0 نظر / 6 بازدید