دامن مادر الگو

جلسه اول     دامن مادر الگو     روش پارسی درچهارسایزاصلی، سایز باضافه 10 نصف دورباسن وسایز منهای 3 نصف دورکمر میباشد.در روش پارسی همیشه سمت راست بالای الگوو وسط آن جلوی خودمان میباشد. برای برش دامن،مستطیلی به طول قددامن وبه عرض یکچهارم دور باسن +1 برای پیش ویکچهارم دور باسن ـ 1 برای پشت رسم میکنیم بموازات کمر خطی باندازه نصف سایز،باسن بزرگ و بین آن باسن کوچک میباشد.در پشت اندازه کمر را باضافه یکچهارم ـ 1 و +3 سانت ساسن علامت میزنیم.درپیش یکچهارم کمررا +1و 3سانت ساسن مشخص میکنیم. علامتهارا باخط کشِ آستین به باسنِ بزرگ رسم میکنیم. وسط کمر 3سانت علامت زده درپشت تا 3سانت مانده به باسن بزرگ ودر پیش 2سانت زیرباسن کوچک ساسونها رابسته پشت راازوسط یک سانت تا بغل و پیش رانیم سانت تاساسن بصورت منحنی خالی میکنیم.(این یک دامن راسته سایزی میباشد) در شخصی دوزی ممکن است، بواسطه بزرگ یا کوچک بودن کمر فاصله علامت کمر تاپهلو نسبت به سایزکم یازیادشود که با کم کردن مقدار ساسن یا، بادو ساسونه کردن، فاصله را حدود 3الی 4سانت میکنیم.باکوتاه شدن ساسُنها و بیشترشدن منحنی،باسن کوچک اضافه شده، منها وباضافه1 هم حساب شود(بلندی باسن بزرگ تاسایز44 متوقف میشود)برای طرح دامن فون(گشاد) به پایین دامن راسته 4سانت اضافه نموده، 5/1سانت بالا میآییم سپس این نقطه رامستقیم به باسن بزرگ وصل ودرپایین بامنحنی ملایمی  به 5سانت مانده بوسط دامن رسم میکنیم بنحوی که در وسط، با خط مستقیم بیشترین فاصله را داشته باشد. دردامن خمره ای(تنگ)ازپایین 4سانت داخل و1سانت پایین میروییم واین نقطه را مستقیم یا با خط منحنی ملایمی به 10سانت مانده به باسن بزرگ  ودر پایین باخط مستقیم بوسط دامن وصل میکنیم.(دامنهای راسته وتنگ چاک یا پیلی لازم دارند)         برای حذف ساسن درچرم و مخمل و جیر ودوشس خط وسط آنرا تاپایین ادامه داده و ازآنجا تا 3سانت مانده به ساسن قیچی می کنیم ساسن را بسته و با قد 70 کنترل میکنیم پایین بیش از 8 سانت باز نشود.برای آستردامنهای گشاد ازاین الگو استفاده میشود.برای دامن فون بی ساسن 4 سانت از وسط جلو گرفته آنرا تا مقابل برش قبلی برش میزنیم. ادامۀ خط  به کمر اضافه میکند که از پهلو میزنیم . برای راسته کردن این مدل 4 سانت ازپهلو گرفته و مستقیم به باسن بزرگ وصل میکنیم .  30 38 936 0935   معرف و مبتکر ( روش پارسی ) علیرضا قاسمی راوندی    88401520 

/ 1 نظر / 15 بازدید

باید با شکل الگو کشیده شود