تاريخ : ۱۳۸٧/۸/٢٥ | ۸:۳۱ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

جلسه سوم دامن گشاد روش پارسی دامنهای(چهارترک شش ترک هشت ترک)و(کلوش نیم کلوش چهارکلوش)ودامن دورپیلی برای هرمدل دامن ترک دورکمر وباسن راتقسیم میکنیم برتعداد ترکهایی که میخواهیم... یک ترک ازچهارترک= کمروباسن راتقسیم برچهارکرده، چون کاغذرادولا میکنیم، نصف آنرا اندازه میزنیم.گشادی پای دامن روی قد هفتاد معمولا سه برابرکمر میباشد.یکسانت به نشان کمر اضافه کرده  و آن محل را مستقیم وصل میکنیم به باسن بزرگ، سپس یک سانت اضافه را تا باسن کوچک، بامنحنی پُر خط کش میگیریم. باسن را توخالی  وصل میکنیم به پایین دامن طوری که وسط این خط باخط مستقیم یکونیم سانت فاصله داشته باشد.ازبغل پایین دوونیم سانت بالا میآییم ومنحنی پُر به پنج سانت مانده به وسط ترک ختم میکنیم.درپایان نیم سانت از وسط کمر بصورت منحنی خالی میکنیم . از این الگو چهار عددمیبریم...                                              یک ترک از شش ترک= کمرو باسن را  تقسیم بر شش کرده، چون کاغذ را دولا میکنیم  نصف آنرا اندازه میزنیم.گشادی پای دامن را روی قدهفتاد  سه برابر کمر علامت میزنیم.محل کمر را هفت و نیم میلی متر اضافه کرده مستقیم به باسن بزرگ وصل میکنیم ،سپس اضافه کمر را بامنحنی پُرخط کش  تاباسن کوچک میگیریم.خط منحنی درز بغل، با خط مستقیم فرضی یک- سانت   فاصله  وپهلوی پایین  یک وهشتاد  بالا آمده  وبا منحنی پُر خط کش  به سه ونیم سانت مانده به وسط ترک وصل میگردد.سه ونیم میلی متر هم وسط کمر تا درز بغل خالی میشود... یک ترک از هشت ترک= کمروباسن را تقسیم بر هشت کرده وچون کاغذ را دولا میکنیم نیمِِِ آنرا اندازه میزنیم. قددامن ٧٠سانت وعرض آن هم سه برابرکمر میباشد نیم سانت به کمر اضافه نموده  وآنرا مستقیم به باسن بزرگ و سپس نیم سانت اضافه را  بامنحنی پُرخط کش  تا باسن کوچک میگیریم. اختلاف وسط خط منحنی  باخط مستقیم فرضیِ پهلو نیم سانت و بالا- آمدنِ بغل دامن  ٢۵/١ سانت و وصل آن با منحنی پُر به دو سانت مانده  به وسط ترک  میباشد. از وسط کمرهم دو ونیم میلی متر خالی میکنیم. (شرح جدول اختلاف اندازهای ترکهای مختلف) چهارترک شش ترک هشت ترک مقداری که ازبغل به کمر اضافه میشود. یک سانت              ۵/٧میلیتر           پنج میلیمتر فاصله منحنی پهلو وخط راست فرضی.                  ۵/١ سانت        یک سانت          نیم  سانت   بالا آمدن درز پهلو در پایین دامن.                        5/2 سانت               18 میلیمتر              5/12 میلی فاصله خط بغل به وسط پای دامن.                         پنج سانت                5/3 سانت               دو سانت خالی کردن وسط جلوی کمر.                            نیم سانت              5/3 میلیمتر             5/2 میلی  (مهم)برای برشهایی مانند  دامن ترک به هیج وجه نباید پارچه بالا وپایین وخواب داشته باشد.             30 38 935 0935     مبتکرومعرف(روش پارسی)علیرضاقاسمی راوندی     88401520 -021  • قیمت سکه
  • میهن صدا
  • ضایعات