تاريخ : ۱۳۸٧/٩/۱٠ | ٧:٤٢ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

جلسه نهم  آ ستین روش پارسی برای الگوی آستین مستطیلی به طول قدآستین و به عرض یکسوم دور سینه باضافه 2 رسم میکنیم. بموازات خط شانه،دوخط پشت آستینِ افقی وجلوآستینِ افقی را بفاصله یکدهم پهنای کادرمیکشیم. ازخط شانه نصف عرض کادر منهای دو میشود خط کف آستین،قدآرنج را 33 سانت میگیریم. کادر را از عرض به 4 قسمت مساوی تقسیم کرده، زیر آستینِ پشت با دو قسمت روی آستین و زیرآستینِ جلو با 3 خطِ پشت آستینِ عمودی، خط وسط و جلو آستینِ عمودی مشخص میگردد. جدول کادر 7 علامت اصلی دارد. (1) جلو (2) پشت (3) وسط (4) تلاقی جلوآستینِ افقی وجلوآستینِ عمودی(5) تلاقی پشت آستینِ افقی با پشت آستینِ عمودی (6) تلاقی پشت آستینِ افقی باجلوآستینِ عمودی، یک بیستم عرض کادر بطرف وسط(7)تلاقیِ جلوآستینِ افقی باپشت آستینِ عمودی،یک بیستم عرض کادر بطرف پهلو.  چهار علامت فرعی هم اضافه میکنیم(1)از عرض کادر 31 تا عرض کادر 40 یکدهم عرض آستین باضافه یکان عرض بر حسب میل (یکان 40 ، ده میل است)و از عرض 41 تا 60 بازای هرسانت 1میل اضافه میشود که مثلثی بطرف پهلو میروند.(2) تلاقی خط کف آستین با پشت آستینِ عمودی همان مقدار مثلثی جلو ،باضافه 2سانت مثلثی بطرف پهلو. (3) تلاقی پشت آستین افقی با خط وسط بطرف جلو،وسط خطِ شانه وپشت آستینِ افقی4)تلاقی پشت آستینِ افقی وخط وسطبطرف پشت نیمسانت مانده به خط شانه، هر دو مورد آخر بمقدار مثلثی زیرآستینِ پشت، منهای دهگان عرض کادر بر حسبِ میل.توسط علامتهای بدست آمده حلقه آستین را رسم میکنیم. آستین از کادر 30 به پایین توسط 7 علامت اصلی رسم میشود.ازسایز 36 به بالا نیمسانت ازخط وسط و کلگی آستین به طرف پشت چرت سرشانه هنگام دوخت با درز سرشانه جفت میشود، که این مقدار از سایز 36 به پایین 3 میل میباشد درشخصی دوزی اگر برآمدگی پشت صفر بود 8میل واگر 1بود مانندسایزواگر 2بود 2میل چرت میزنیم. ازسایز 36 به پایین هم به ترتیب وسط، 3 میل و 6 میل چرت میزنیم. (کادر آستین چسب را مطابق دور بازو درآورده حلقه ها را متناسب از پایین بالا می آوریم تا خورد اندازه شود .)   خط کف آستین عرض کادر 45 میشود 5/20 ، از 45 تا 50 میشود 5/21 ،  از 50 تا 55 میشود 22 و از 55 تا 60 میشود 5/22 . از کادر 60 به بالا،کناره های آستین اضافه میشود   30 38 936 0935معرف ( روش پارسی ) قاسمی راوندی      88401520  • قیمت سکه
  • میهن صدا
  • ضایعات