تاريخ : ۱۳۸٧/٩/٢٧ | ۸:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

جلسه هفده کت( کوپ پهلو )روش پارسی کت با دامن معمولاً کوتاه،اما به تنهایی بلند میباشد.اگر یک دکمه باشد درکمر، اگر دودکمه باشد 6 سانت بالا و 6 سانت پایین کمر و اگر سه دکمه باشد یکی در خط کمر و دوتای دیگر، ده سانت بالا و پایین آن قرار میگیرند.(فاصله دکمه هاارتباط مستقیم باقد کت دارند)دریقه بندی کت گاهی خط پایین شکاف یقه انگلیسی را4سانت بطرف داخل ادامه داده وبعد منحنی تُوخالی به طرف بیخ گردن خط میکشیم که با برش یقه، بعداز دوخت درز یقه در ادامه شکاف خود را نشان میدهد. چناچه بشکلی دیگر، مثلاً بلیزری هم باشد  میتوان این برش راداشت  در صورت باریک شدن یقه وسط پشت آن نباید از 6 سانت باریکتر شود . یقه پهن با شکاف نزدیک و یک اندازه یقه روسی میباشد. این شکاف میتواند روی لبۀ بالایی یا پایینی یقه انگلیسی باشد.     کت بدون درز بغل: برای تهیه الگوی کوپ پهلو قد الگو را تا باسن بزرگ گرفته، در پایان کار  اگر لازم باشد به قد اضافه می کنیم .ساسن بغل سینۀ  کت راسته را بسته،  دو درز بغل را بهم میچسبانیم. کوپ پهلو می دهیم. از وسط روی خط کمر  10سانت بطرف پیش و 10سانت بطرف پشت علامت میزنیم. سپس 5/2سانت ازعلامتهای 10سانت، بداخل میاییم.در پیش از روی حلقه، نقطه ای را که 2سانت با خط حلقه آستین دارد، به نقطه 10 سانت وصل کرده و از آنجا کمی کج بطرف پهلو، به باسن بزرگ رسم می کنیم. سپس ازهمان نقطۀ حلقه، به علامت 5/2سانت و از آنجا به 2سانت زیر باسن کوچک،روی خط قبلی میکشیم.پشت را از بین کارور و خط کف حلقه آستین، از روی حلقه آستین رسم میکنیم به 10سانتِ روی کمر و از آنجا مانند پیش کمی کج به باسن بزرگ وصل می کنیم. نقطه اتصال این خط  با باسن، همان فاصله پیش را داشته باشد.  تکه های پیش و پشت را جدا کرده، وسط این خطوط را  که حالت ساسن دارد، جدا می کنیم. پهلوهای تکه وسط را  صاف کرده مقداری را  که به باسن اضافه میکند،در وسط می بندیم.وسط قد این تکه رامنحنی،پُر میکنیم.گاهی باقیمانده ساسن بغل سینه دوخته شده وگاهی آنرابسته و خط وسط ساسن زیر سینه را تا محل جیب باز میکنیم.دراین حال هر مقدار از ساسن گرفته شود،همان را از وسط پشت میگیریم.در پیش اضافه لبۀ پایین جیب رااز پهلو میگیریم.محل بریدگی جیب رابدون درز، جیب فیلتو داده و درصورت جیبِ از رو ،برش رابادرز، پایینتر میبریم. چنانچه قد کت کوتاه شود دهنه جیب بالا میاید. دهنۀ جیبِ از رو  را بیشتر از جیبِ از تُو میگیریم. جیب بالا  مانند جیب بارانی بنحوی دوخته میشوند که دهنۀ آنها در محل مورد نظر قرار گیرند . آستر کت مانند خودش، اما زاپاسِ قد را نمیدهیم ، در زیر آستینها چون درز آستر روی درز کت میافتد 1 سانت درز  بیشتر میدهیم. محل وصل به سجاف در آستر مقداری از بالا و پایین برای خورد بزرگتر.  همین محل در قد، مقداری پهن تر از طرف جلو چون به لبۀ کج پایین دوخته میشود. شیب سرشانه هم، منهای نصف جای اپل گرفته میشود.درصورت وجود کوپ زیر سینه، در آستر آنرا بسته ساسن رامیدوزیم. لایی چسب گاهی فقط یقه و سجاف و گاهی قسمت جلو هم منهای روی سینه و گاهی تمامی میخورد .                                     30 38 936 0935 مبتکر و مدرس (روش پارسی) علیرضا قاسمی راوندی   88401520تاريخ : ۱۳۸٧/٩/٢٤ | ٧:٤۳ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

جلسه پانزدهم جلیقه ( بی آستینها )روش پارسی جلیقه مقدمه کت میباشد ومعمولاً لباسی چسب و کوتاه است.اما سارافن آزاد و بلند میباشد. حلقه آستین جلیقه و سارافن گشاد است. میتواند هر یقه ای داشته باشد اما یقۀ هفت مناسب آن است. بعداز کشیدن خط جلوی جدید از لبۀ پایین یقه 5/1سانت رو هم گرد می گذاریم.جادکمه بالایی مقابل ساسن سینه وجا دکمه پایینی در امتداد خط کمر میخورد،معمولاً چهار عددجا دکمه داردکه نزدیک بهم میباشد.برای یقه هفت ازبیخ گردن مستقیم وصل میکنیم به لبۀ روهم گرد،مقابل جا دکمه بالایی. هر یقه هفتی را باید بصورت ساسُنی بطول تقریبی 5 سانت، که بطرف سینه میرود، 1سانت بست تا لقی یقه گرفته شود،سپس خط صاف یقه رامجدداًمیکشیم. قد جلیقه را که معمولاً 2سانت زیرباسن کوچک میباشد خط کشیده،ازوسط جلو 4سانت گرفته،وصل میکنیم به 1سانت مانده به جادکمه پایینی بر لبۀ رو هم گرد. جلوی جلیقه بصورت هشت میباشد. لبۀ پایین جلوی جلیقه را  با منحنی توخالی به درز بغل ما بین کمرو قد جلیقه وصل میکنیم. پهلوی جلیقه ازکمر تا پایین بصورت چاک بازمیماند. ساسن زیر سینه جلیقه از کمر به پایین  مسطتیلی شکل کشیده میشود و بدلیل کج بودن جلوی آن لبۀ ساسن را باید اندازه نمود. حلقه آستین را 2 سانت گشاد کرده، کوپ حلقه داده، آنرا قیچی و ساسن زیر سینه را هم در میآوریم. سپس ساسن بغل سینه را میبندیم. پیش جلیقه چهار تکه میشود. برای پشت جلیقه قد را دو سانت زیر باسن کوچک خط کشیده، بلعکس جلو با منحنی پُر بوسط وقد درپهلو رسم میکنیم. لبه های ساسن پشت را هم اندازه می کنیم. 2 سانت حلقه را گشاد کرده، ساسن سرشانه و کمر را در میآوریم. پشت جلیقه سه تکه میشود.سجاف وآسترمانند خودش بریده میشود...  ـــــــــــــــــــــ بخشی ساده از مبحث کت ــــــــــــــــــ برای کت راسته با ساسن، حلقه ها را متناسب گشاد کرده، بعد از بستن ساسن مستقیم به باسن بزرگ وصل میکنیم. این ساسن میتواند  بصورت کوپ حلقه و یا شانه درآمده ویا برای مدل بارداری، خط وسط ساسن زیر سینه را باز کنیم.اگر بخواهیم کمتر بازشود نیمی از ساسن بغل سینه را رد میکنیم. برای کت تنگ مثل جلیقه عمل کرده 1 سانت به کمر اضافه میکنیم کت نیمه تنگ هم مابین کت راسته وتنگ،متناسب درساسن و پهلو تغییرمیکند.برای دوتکه کردن پشت کت، 2 سانت از وسط کمر گرفته، در بالا به کارور و در پایین عمود به باسن رفته 2 سانت گرفته شده ازباسن رابه پهلو اضافه میکنیم. ساسن جلورا هم 2 سانت وازکمر بپایین صاف میکشیم.     معرف روش پارسی (علیرضا قاسمی راوندی ) 02188401520   تاريخ : ۱۳۸٧/٩/٢۳ | ٧:٤۱ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

جلسه چهارده شنل با کلاه روش پارسی برای داشتن طرح یقه ملوانی، از بیخ گردن خطی به جلوی الگو کشیده، که این خط معمولاً به 2 سانت زیر کارور  و یا مطابق مدل رسم می گردد. با چسباندن سرشانه پشت و پیش بهم شکل دلخواه یقه را مانند الگو در می آوریم، سپس دور تا دور طوق یقه را  تا جلوی آن روی تنه 1 سانت خالی می کنیم. اضافه شدن طوق یقه  لباس را با اوازمانی که در طوق یقه پشت و سرشانه یقه اصلی میدهیم، جبران میکنیم. این یقه برای لباس جلو بسته ویا یک ور دکمه مناسب است.    برای رسم شنل از تلاقی خط حلقه آستین و کف حلقه آستین  یک ششم دور سینه بیرون میرویم از سرشانه منحنی به این نقطه و مستقیم به پایین تا گشادی 50 سانت از جلو وصل میکنیم.پای درز بغل در ادامه خط فون بالا میاید. برای جای دست،یا شنل رادر امتداد خط حلقه آستین برش زده و مابین خط کف و کمر را باز میگذاریم. و یا شنل را یک تکه بریده واین محل را با دوفیلتو باز میکنیم. پشت شنل را مانند کیمونو زیر الگوی پیش در میاوریم.از بیخ گردن 2سانت بالاودر ادامه با همان فاصله الگوی پشت را میکشیم.درز پشت را از بیخ گردن با پیش اندازه میکنیم. برای الگوی کلاه کاغذ را دولا باعرض 25 (دور سر50) و طول 40 ( قد کلاه ) آماده میکنیم.از گوشۀ بالا 6سانت مثلثی بداخل آمده، منحنی میگیریم. وسط پایین کلاه را 2 سانت بالا آمده و منحنی پُر به لبۀ جلو وصل میکنیم. برای وصل کلاه به لباس 1 سانت دور تا دور طوق یقه را خالی میکنیم.اضافۀ درز کلاه با گرفتن 2 سانت منحنی پُر از وسط پشت وبستن وسط کادر بصورت ساسن کم میشود. کلاه دو تکه، با زیپ هم  وصل میشود، که در حالت باز روی شنل میخوابد. برای سه تکه نمودن کلاه از طرف درز 4 سانت بصورت دولا برش زده ویک تکه 8 سانتی راسته بجایش میبرّیم. گاه کلاه با جادکمه و دکمه روی لباس سوار می شود، در این حالت  مقدار رو هم گرد محاسبه میگردد.قسمت جلوی کلاه گاه بصورت مدل پایین میآید. آستر کلاه مانندخودش بریده میشود.   (ذهن انسان پنجره ایست،که وقتی باز شود هیچ نیرویی توان بستن آ نرا نخواهد داشت .)             گسترش روش پارسی را مدیون عزیزانی هستیم که،در اواخر سال 82 بعداز پخش پنج قسمت ازشبکه دو برنامه تصویر زندگی و قطع آن، خواستار ادامۀ پخش برنامه گردیدند. (سپاس)پخش مجدد برنامه ها از شبکه دو از اواخر سال 83 آغاز و تا اواخر سال 84  ادامه داشت. 30 38 936 0935مبتکر و معرف (روش پارسی)علیرضا قاسمی راوندی         88401520تاريخ : ۱۳۸٧/٩/٢۱ | ٧:٥٢ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

جلسه سیزدهم   ادامه آستین رگلان روش پارسی  و سپس از سرشانه آنها را بهم میچسبانیم. قسمت بیرونی هر برشی را با چرت مشخص میکنیم. برای چین دادن  تنه های پیش و پشت را بصورت ساده اوازمان می دهیم. آستین را از دم دست  بنحوی تا میزنیم ، که بالا  حدود ده سانت باز شود. قسمت خالی وسط را با کاغذ پُر کرده و با منحنی پُرخط کش تیزی های بالای آستین را میگیریم وسط باز شده را چرت زده، که با چرت سرشانه جفت میشود. دو درز پیش و پشت حلقه، با دو چرت پیش و پشت بعدی ، وسط جلو و وسط پشت تنه، با وسط جلو و  وسط پشت تکه بالا، بعد از چین، دور تا دور جفت میگردد. قسمتی از  وسط پشت برای آنکه سر، از آن عبور کند، باز میماند. تکۀ گرد بالا تنه  از وسط جلو دولا و معمولاً دو تا از آن می برّیم. دست رو لایی چسب خورده ولبۀ بیرونی را روی آن تا میزنیم، نخست طوق یقه را دوخته دست زیر را از داخل به لباس وصل کرده، دست رو  را که تا زده ایم روی بخیه قبل نیش میزنیم.  برای الگوی رگلان تنگ  یا نیمه تنگ، از الگوی لباس با ساسن استفاده کرده، در پیش وپشت کوپ حلقه میدهیم. تنگی و نیمه تنگی را هم در دور سینه و کمر و باسن مشخص میکنیم.  برشی را که از طوق یقه میآوریم، به تلاقی کارور و حلقه برده، آنرا برش میزنیم. آن تکه ها را به بالای آستین برده و با همان ترتیب قبل  می چسبانیم.  بعد از بستن ساسن بغل سینه و قیچی کوپ حلقه ها تا پایین تکه های وسط جلوو پشت را به محل برش اولیه(تکه های بالا ی روی آستین چسبیده) میچسبانیم. درزهای آستین و درز بغل ،سپس کوپها و زیر حلقه ها را می دوزیم. گاهی شکل و محل این برش ها تغییر می کند. بعنوان مثال خط برش میتواند مستقیم، و یا انحنای آن بلعکس باشد. میتوان بعد از اتمام مدل ، محل برش را به هر جای سرشانه انتقال داد. برش پشت را میتوان از پایین طوق یقه و از وسط پشت آورد  که در این حال  میتوان آن محل را  روی دولای پارچه قرار داد و دمِ آستین را با برشی، مدل داد .در این حالت چون درز روی آستین حالت اوریب دارد بهتر می نشیند .در رگلان، یقه اگر سر خود باشد،لازم است که جدا شود. 30 38 936 0935   معرف و مبتکر ( روش پارسی ) علیرضا قاسمی راوندی      88401520   تاريخ : ۱۳۸٧/٩/٢٠ | ٧:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

جلسه سیزده آستین رگلان روش پارسی آستین رگلان همان آستین بارانی میباشد.روهم گرد آن معمولاً برای دو طرف دکمه است که بین 5 تا 9 سانت میباشد. به دو ور دکمه، مدل کُتی هم میگویند. امّا این حالت تأثیری در طراحی یقه ندارد. پشت برگۀ پهن تر از حد معمول و لاسکنۀ باریکتر از آن با شکاف نزدیک بهم و دو لبۀ گرد، یقه بارانی میباشد.در تمام مواردی که شکاف یقه مماس و نزدیک بهم باشد،پشت برگه سر خود نمیباشدو باید آنرا از الگو جدا کرد.آستین رگلان به 3 صورت معمولی و حاملگی و تنگ می باشد.که طرح آنها شبیه به هم است. در رگلان معمولی ازبیخ گردن 3 سانت در طوق یقه پایین رفته و آن علامت را با منحنی خط کش به 1 سانت مانده به پایین حلقه رسم کرده ودر ادامه با همان فاصله به موازات حلقه تا درز بغل میکشیم. پشت را هم بعد از بستن ساسن به همین ترتیب خط کشیده و برش میزنیم. آستین را از چرت سرشانه  به هر طرف 5/1 سانت علامت زده، طرف پیش را به تلاقی آرنج و خط وسط و 5/1 سانت پشت را از آن محل عبور داده ومستقیم به دم دست میرویم.مثلثی بالا را در آورده ونصف آنرا به هر طرف آستین میچسبانیم تا آستین کوچک نشود.سپس آن تکه های بریده شده از بالا تنه پیش و پشت را از طرف حلقه آستین به پیش و پشت کلۀ آستین بنحوی می چسبانیم که بریدگی لبۀ بالای آستین ودرز سرشانه باقوسی ملایم دریک امتداد بوده و 5/1سانت مابینشان فاصله باشد وبیخ گردن پشت و پیش حدود 14 تا 16 سانت فاصله داشته باشند در این حال  باریکۀ تنه ها را  که روی آستین برگشته،  بریده و بلعکس چسبانده،  ضمن پر کردن قسمتهای خالی میتوان  حلقه را 2 سانت بالا و تا اندازه ای که نیم سانت  نسبت به تنه  خورد بدهد بیرون برد. در انتها ادامۀ خطی را که از بالای آستین تا دم دست کشیدیم، میبرّیم. درز بغل ها را دوخته، سپس آستین آماده را به آن چسبانده، در مرحله بعد یقه را وصل میکنیم. برای برش پیراهن رگلان گشاد (حاملگی)که معمولاً جلوی آن بسته میباشد. نخست برشی گرد از انتهای سرشانه به وسط کارور جلو و پشت رسم میکنیم (که از این برش به پایین لباس چین یا پیلی میخورد)موارد رگلان معمولی راانجام داده،برای سهولت کار،دوطرف آستین مقداری کاغذ اضافه گذاشته،دور کلّۀ آستین را هم نمیچینیم تاقسمتهای خالی را براحتی پُر کنیم.چون آستین یک تکه میباشد احتیاجی به جدا کردن آن نیست.بعداز طی مراحل قبل، برش گردی را که در آغاز روی بالا تنه رسم کردیم و اکنون به چهار قسمت شده از تنه جدا کرده، پیش را به پیش، پشت را به پشتتاريخ : ۱۳۸٧/٩/۱۸ | ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

جلسه دوازدهم  آستین کیمو نو(سرخود)روش پارسی برای داشتن یقه آمریکایی سرخود برگۀ یقه انگلیسی رابه همان ترتیب چسبانده،ازلبۀ روهم گردمقابل جادگمۀ بالایی به دلخواه با منحنی تُوخالی به پایین یقه شکل داده سپس به پهنای مورد نظر با منحنی پُرخط کش به لبۀ بیرونی پشت برگه وصل میکنیم.بااتصال این خط به بیخ گردن،یقه بدون پشت برگه میشود.این یقه را میتوان با منحنی ملایمی از بیخ گردن تا شروع یقه از لب روهم گرد ازالگو جدا کرد. آستین کیمونو بامرغک، ازخط وسط،خط کارور را بمقدارسایز +10 بیرون میبریم (این اندازه تا سایز44 متوقف میشود) از بیخ گردن خطی به این نقطه کشیده  و با محاسبه سرشانه و قد آستین آنرا ادامه میدهیم. مچ را با زاویۀ 90 درجه، بمقدار 14 سانت از این خط میکشیم. درز زیر آستین را از مچ به زیر حلقۀ تا سه سانت پایین و بیرون وصل کرده و از آن متناسب، به گشادی پایین لباس میرویم. الگوی پشت آن درادامه مطابق بدون مرغک میباشد.برای مرغک برخورد درز بغل باحلقه رادر پارچه 8 سانت بطرف بیخ گردن پیش وپشت برش زده،سپس یک لوزی با حساب جای دوخت به پهنای 8 سانت درون آن می دوزیم. درآستین کیمونوی بدون مرغک که متداول تر میباشد علامتی را که از سایز باضافه10 بدست میآید 5سانت بالا برده وخطی که ازبیخ گردن میآید ازاین محل عبور میدهیم این عمل آستین را بالا برده و نیازی به مرغک نمیباشد. در این حالت میتوان درز آستین ودرز بغل را به حالتهای مختلف شکل داد.برای الگوی پشت کاغذی زیر پیش قرار میدهیم. لبۀ کاغذ را زیر خط وسط جلومنطبق کرده و به قسمت بالا 2سانت اضافه میکنیم. سایر خطوط مانند پیش میباشد.میتوانیم ازانتهای سرشانه با خطی شبیه حلقه آستین لباسهای بی ساسن تا برخورد درز آستین و درز بغل، آستین پیش را جدا کنیم و آستین پشت را بعد از اضافه نمودن کارور،به همان شکل برش بزنیم، سپس آستین را از درز وسط بهم چسبانده و با کاغذی در زیر آن ، کلّۀ آستین را 4 سانت بالا برده  و با گرفتن برآمدگیهای دو طرف (پیش بیشتر،پشت کمتر)بآن شکل آستین طبیعی بدهیم. به دلیل اینکه در این مدل میتوان بدلخواه حلقه را پایین و بیرون برد.دقت میکنیم خط کف آستین از 22سانت بیشتر نباشد،اگر بیشتر شد خط را بالا آورده و کمبود آنرا بعد از کنترل آستین از چرت وسط، ازدو طرف  جبران میکنیم. این آستین خورد زیاد نیاز ندارد. هرگاه آستین جدا میشود باید 4سانتی که در کلّه بالا میرود منهای پهنای اپل، از قد آن کم کرد. این آستین رامیتوان با اوازمان بدلخواه چین یا پیلی داد.  30 38 936 0935  مبتکرروش پارسی( علیرضاقاسمی راوندی )88401520تاريخ : ۱۳۸٧/٩/۱٧ | ٧:۳۱ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

جلسه دهم الگو سازی قسمت اول روش پارسی دروسط پیش،برای لباسهای جلو باز،به مقدار لازم فضا میگذاریم.اگرلباس جلو بسته را از وسط باز کنیم، دوقسمت جلو از هم فاصله میگیرد.(در پایین بیشتر ودربالا کمتر) باید برای لباسهای تنگ و بی یقه ها (تنگ یا گشاد)محل یقه صفر ودر باسن بزرگ1سانت.لباسهای نیمه تنگِ یقه سرخود بالا2میل و باسن بزرگ 5/1سانت. لباسهای گشاد  یقه سرخود بالا 4 میل باسن بزرگ 2 سانت ، خط وسط جلوی جدید را اضافه کرد. بعد ازآن روهم گرد میخواهیم. که برای جلیقه 5/1 سانت، بلوز 2 سانت، کت 5/2 سانت و پالتو 3 سانت متداول میباشد. روهم گرد هر مقدار که باشد، لباس دو برابر آن رویهم میآید. بعد از روهم گرد سجاف میخواهیم، که گاهی سرخود و گاهی جدا بریده میشود. پهنای آن برای بلوز 6 سانت، کت 8سانت و پالتو 10سانت مناسب میباشد.سجاف را وقتی میتوان سرخود برش زد که جلوی لباس صاف باشد،در این صورت اگر لباس دارای یقه باشد باید آنرا جدا ببرّیم.قسمت بالای سجاف از بالاترین جادگمه که معمولاً در امتداد ساسن سینه میخورد (برای لباسهای تنگ و نیمه تنگ دگمه دراین محل ضروری میباشد)پهنتر برش زده تا هنگام دوخت حدود 4 سانت بادرز سرشانه جفت شود.برش طوق یقه و سرشانه را در حالی که سجاف را بداخل تا انداخته ایم، میزنیم . جا دگمه افقی به هر اندازه که باشد نیمسانت روی روهم گردمیآیدومابقی آن داخل لباس میرود. جادگمه عمودی رو خط وسط جلوی جدید قرار میگیرد.اگر بخواهیم یقه 3سانت ودوتکه وامثالهم بدوزیم بهتراست طوق یقه جلو را 1تا 2سانت خالی کنیم. در اینحال میتوان بیخ گردن را هم چند میل باز کرد. برای دوخت یقه انگلیسی به این مدل باید جلوی یقه را از بیخ گردن حداقل 2 سانت خالی کنیم . لبۀ شکاف پایین را حدود 3 سانت چرت زده مقدار یقه را هر اندازه که باشد حساب میکنیم.برای نصب اپل باید شیب سرشانه را نیم سانت کمتر از پهنای اپل بالا بیاوریم. کلگی آستین هم متناسب باپهنای اپل ومقدارخورد مناسب بالا میآید.حلقه برای بلوزمناسب میباشد امّا برای کت دونقطۀ پایین حلقه را نیم سانت پایین و پهلویی را نیم سانت هم بیرون میبریم.این گشادی درمانتوو پالتو به 1سانت میرسد.حلقه پشت نیزمتناسب با جلو در پهلو پایین و بیرون میرود.انتقال ساسن بغل سینه بابرشی ازتلاقی کارور وحلقه ویا 4سانت بعدازبیخ گردن درسرشانه راکوپ حلقه وکوپ شانه مینامیم.گاه انتقال ساسن بغل سینه بصورت چین درمیآید .               30 38 936 0935    معرف و مبتکر ( روش پارسی ) علیرضا قاسمی راوندی      88401520

 تاريخ : ۱۳۸٧/٩/۱٠ | ٧:٤٦ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

جلسه نهم   ادامه آستین روش پارسی از کادر 40 به بالا به ازای هر 1 سانت، 1 میل کلّۀ آستین از خط پشت آستینِ افقی بالا میرود.بنابراین دو مثلثی بالا بلااستفاده میباشند،امّا میتوان از آنها تا کادر 50 کمک گرفت. همیشه درز آستین نسبت به تنه مقداری اضافه دارد ، که آنرا با توجه به جنس پارچه و مدل محاسبه میکنیم . اضافۀ درز آستین  به تنه خورد میخورد ، که با زدن اندازه مقدار آن  مشخص میگردد. هر گاه اضافه (خورد) در هر دو طرف یکسان بود،درز آستین با درز بغل جفت میشود.امّا اگر خورد یک طرف بیشتر بود،نصف مقدار اضافه،از درزبغل بسمت دیگر میرود.این عمل را کنترل آستین مینامیم.برای الگوهای لباس باساسن دقت میکنیم،بلندیِ حلقۀ جلو از بلندی خطِ کف آستین، از 3سانت کمتر باشد.امّادر مدلهای بی ساسن این اختلاف به 5 میرسد. این عمل را هم کنترل نهایی مینامیم.  درشخصی دوزی دقت میکنیم، عرض کادرآستین ازدور بازو حدود 4 سانت کمتر نباشد. درصورتی که دور بازو بزرگتر باشد، باید کادر آستین را بیشتر کنیم که در این صورت  خورد آستین زیاد میشود. در این حالت بهتر است از پارچه هایی که خورد خورِ زیاد دارند، استفاده کرد. در غیر این صورت ، با بالا آوردنِ خط کف آستین، مقدار خورد را  کم کرده، مثلثی های زیرآستین را هم بطور طبیعی رسم میکنیم.درز سرشانه وقتی باچرت آستین جفت میشود که دست در حالت طبیعی باشد. امّا اگر دست بطرف جلو  یا عقب بود آستین باید مقداری بچرخد، که مقدار آن با پرو مشخص میشود.  در صورتی که مایل باشیم، آستین کاملاً بچسبد. عرض کادر آستین را مطابق اندازه دور بازو رسم کرده ، در بالا تنه هم حلقه ها را باندازه ای از پایین بالا میآوریم، تا خورد متناسب شود.همیشه، مقدار خورد را با جنس پارچه در نظر میگیریم. درمورد پارچه های آهار دار مانند تافته، مقدار خورد کم و پارچه های نرم مانند کشمیر را معمولی میگیریم. در مواردی که  کلّۀ آستین پُف دارد و درون آن پشم شیشه  یا ابر و امثالهم  قرار میگیرد ، مانند دادن اِپل،  کلّۀ آستین را  از خطِ جلو آستینِ افقی بالا میبریم،تا خُرد آستین بیشتر شود.     30 38 936 0935   معرف و مدرس ( روش پارسی ) علیرضا قاسمی راوندی       88401520                       تاريخ : ۱۳۸٧/٩/۱٠ | ٧:٤٢ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

جلسه نهم  آ ستین روش پارسی برای الگوی آستین مستطیلی به طول قدآستین و به عرض یکسوم دور سینه باضافه 2 رسم میکنیم. بموازات خط شانه،دوخط پشت آستینِ افقی وجلوآستینِ افقی را بفاصله یکدهم پهنای کادرمیکشیم. ازخط شانه نصف عرض کادر منهای دو میشود خط کف آستین،قدآرنج را 33 سانت میگیریم. کادر را از عرض به 4 قسمت مساوی تقسیم کرده، زیر آستینِ پشت با دو قسمت روی آستین و زیرآستینِ جلو با 3 خطِ پشت آستینِ عمودی، خط وسط و جلو آستینِ عمودی مشخص میگردد. جدول کادر 7 علامت اصلی دارد. (1) جلو (2) پشت (3) وسط (4) تلاقی جلوآستینِ افقی وجلوآستینِ عمودی(5) تلاقی پشت آستینِ افقی با پشت آستینِ عمودی (6) تلاقی پشت آستینِ افقی باجلوآستینِ عمودی، یک بیستم عرض کادر بطرف وسط(7)تلاقیِ جلوآستینِ افقی باپشت آستینِ عمودی،یک بیستم عرض کادر بطرف پهلو.  چهار علامت فرعی هم اضافه میکنیم(1)از عرض کادر 31 تا عرض کادر 40 یکدهم عرض آستین باضافه یکان عرض بر حسب میل (یکان 40 ، ده میل است)و از عرض 41 تا 60 بازای هرسانت 1میل اضافه میشود که مثلثی بطرف پهلو میروند.(2) تلاقی خط کف آستین با پشت آستینِ عمودی همان مقدار مثلثی جلو ،باضافه 2سانت مثلثی بطرف پهلو. (3) تلاقی پشت آستین افقی با خط وسط بطرف جلو،وسط خطِ شانه وپشت آستینِ افقی4)تلاقی پشت آستینِ افقی وخط وسطبطرف پشت نیمسانت مانده به خط شانه، هر دو مورد آخر بمقدار مثلثی زیرآستینِ پشت، منهای دهگان عرض کادر بر حسبِ میل.توسط علامتهای بدست آمده حلقه آستین را رسم میکنیم. آستین از کادر 30 به پایین توسط 7 علامت اصلی رسم میشود.ازسایز 36 به بالا نیمسانت ازخط وسط و کلگی آستین به طرف پشت چرت سرشانه هنگام دوخت با درز سرشانه جفت میشود، که این مقدار از سایز 36 به پایین 3 میل میباشد درشخصی دوزی اگر برآمدگی پشت صفر بود 8میل واگر 1بود مانندسایزواگر 2بود 2میل چرت میزنیم. ازسایز 36 به پایین هم به ترتیب وسط، 3 میل و 6 میل چرت میزنیم. (کادر آستین چسب را مطابق دور بازو درآورده حلقه ها را متناسب از پایین بالا می آوریم تا خورد اندازه شود .)   خط کف آستین عرض کادر 45 میشود 5/20 ، از 45 تا 50 میشود 5/21 ،  از 50 تا 55 میشود 22 و از 55 تا 60 میشود 5/22 . از کادر 60 به بالا،کناره های آستین اضافه میشود   30 38 936 0935معرف ( روش پارسی ) قاسمی راوندی      88401520تاريخ : ۱۳۸٧/٩/٦ | ٧:٢۱ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

جلسه هشتم بالا تنه پیش  روش پارسی مستطیلی به طول قدبالاتنه جلوو به عرض یکچهارم دور سینه +1رسم میکنیم.از خط گردن خطوط یقه، شانه، کارورو کف حلقه آستین را میکشیم. خط حلقه آستین کارور منهای3 بخش بر دو  میباشد. برای رسم حلقه آستین از تلاقی خط حلقه و شانه 1سانت بیرون رفته و از روی خط کف حلقه آستین در پهلو 3 سانت بالا و روی خط حلقه 4 سانت بالا و 1 سانت بطرف پهلو رفته علامت زده (درالگوی شخصی اگر عرض کادر حلقه بیش از اندازه سایز شد،این علامت رانخواهیم داشت)وسط این دوعلامت هم 2سانت ازخط کف حلقه بالا آمده، این نقاط را با منحنی مناسب  بهم وصل مینماییم. برای طوق یقه  روی خط گردن یکپنجم دور گردن واز همان نقطه روی خط یقه دو میل کمترو به طرف پایین هم همان یکپنجم دور گردن را علامت زده،منحنی طوق یقه را میکشیم.از بیخ گردن تا بالای حلقه،خط سرشانه رامیکشیم. از وسط جلو،نصف فاصله سینه و ازبیخ گردن،بلندی سینه،نوک سینه رامشخص میکند.از 2سانت بعد از محل سینه بطرف پهلوو پایین دوتا ساسن رسم میشود.ساسن بغل سینه (سایز 38) 5سانت وساسن زیر سینه 3 تا 5 سانت میباشد. روی خط کمر  یکچهارم اندازه دور آنرا باضافه 1 و مقدار ساسن نموده علامت میزنیم. به لبۀ بالای ساسن بغل سینه 1 سانت اضافه کرده و از زیر حلقه به آن وصل میکنیم ساسن را بسته و ادامۀ این خط را که کمی بطرف بیرون رفته، به محل کمر خط میکشیم.درز پهلو باید در حالت ساسن بسته قیچی شود، تا حالت شکستگی داخل ساسن را بما بدهد. همیشه ساسن پهلوی سینه بطرف بالامیخوابد ودر صورت دوخت بهتراست کمی کج بطرف پایین باشد(در روش پارسی مقدار ساسن بغل سینه از اختلاف طول کادر پشت و جلو ،باضافه آن 3سانتی که برای رسم حلقه از بغل بالا میرویم بدست میآید. اما درشخصی دوزی دقت میکنیم برآمدگی پشت نخست از طول کادر کم شود زیراوجودآن در طول کادر از مقدار ساسن کم میکند.دراینجا لازم به ذکر است که برآمدگی پشت(کول) و گودی کمر همدیگر را خنثی میکنند یعنی اگر شخصی 1سانت برآمدگی پشت  و 1سانت گودی کمر داشت، میتوانیم هر دو را صفر بگیریم. برای لباسهای آستین دار  با شیب سرشانه 6سانت در پشت و پیش1سانت شیب سر شانه را کم میکنیم.سرشانه پشت بهتر است کمی اضافه داشته باشد تا خورد بخورد باید هنگام دوخت سرشانه پشت را زیر قرار دهیم...      30 38 936 0935  مبتکر و معرف ( روش پارسی ) علیرضا قاسمی راوندی               88401520تاريخ : ۱۳۸٧/٩/٥ | ٧:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

54

 52

 50

 48

 46

 44

 42

 40

 38

 36

  34

سایزبندی روش پارسی

5/43

5/43

5/43

5/43

5/43

5/43

 43

5/42

 42

5/41

5/40

قد بالا تنه   پشت

5/49

 49

5/48

 48

5/47

 47

 46

 45

 44

 43

 42

قد بالا تنه  جلو ( پیش

  9

 5/8

  8

 5/7

  7

 5/6

  6

 5/5

  5

 5/4

  4

مقدار ساسون هر سایز

 47

5/46

 46

 45

 44

 43

 41

 39

 37

 36

 35

کارور پشت

 43

 42

 41

 40

 39

 37

 36

 35

 34

 33

 32

دور  گردن

 124

 120

 116

 112

 108

 104

 100

 96

 90

 86

 83  

دور  سینه

 102

 98

 94

 90

 86

 82

 78

 74

 70

 66

 62

دور  کمر

 132

 128

 122

 118

 114

 108

 104

 100

 96

 92

 88

دور باسن  بزرگ

5/24

 24

5/23

 23

5/22

 22

 21

 20

 19

 18

 17

فاصله  سینه

5/31

 31

5/30

 30

5/29

 29

 28

 27

 26

 25

 24

بلندی   سینه

 60

 60

 60

 60

 60

 60

5/59

 59

5/58

 58

 57

قد  آستین ( بدون اپل )

30 38 936 0935 معرف  (روش پارسی) راوندی

 تاريخ : ۱۳۸٧/٩/٥ | ٧:۱٧ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

جلسه هفتم   بالا تنۀ پشت روش پارسی مستطیلی به طول قد بالا تنه پشت وعرض یک چهارم دور سینه رسم میکنیم. سمت راست خط گردن لبۀ کاغذ  وسط پشت، مقابل پهلو و سمت چپ کمر میباشد. بموازات خط گردن، دو خط بفاصله سه و شش سانت برای سایزهای 36 به بالا که خط یقه و خط شانه میباشند، رسم میکنیم. ازخط شانه نصف کارور پایین رفته، موازی با آن خط کف حلقه آستین را میکشیم. خط بین این دوخط هم کارور میباشد خط حلقه آستین ازخط شانه عمودبر خط کف حلقه آستین، به فاصله نصف کارور ازوسط پشت میباشد در  برخورد  خط حلقه آستین با خط شانه 5/1 سانت به طرف پهلو رفته و از برخورد خط کف حلقه و خط حلقه آستین مثلثی 3 سانت  برای سایز 38  بیرون رفته و مطابق درس حلقۀ پشت را میکشیم . برای طوق یقه پشت،روی خط گردن یک پنجم اندازه دور گردن علامت زده (بیخ گردن)و بنحوی رسم میکنیم که نصف یک پنجم منهای نیم با خط یقه مماس شود. خط سرشانه رارسم نموده ازبیخ گردن 4 سانت علامت زده یک ساسن 2 سانتی داریم که طول آن 8 سانت میباشد ساسن را بسته مجدداً سرشانه را میکشیم . کمر را به سه صورت میتوان طراحی نمود. نخست یک چهارم دور کمر منهای 1 و باضافه 3 سانت ساسن علامت زد.دوّم 2 سانت از وسط کمر گرفت(برای گودی کمر)و به کارور وصل کرد واندازه  کمر را بعد از 2 سانت، یک چهارم منهای 1 و باضافه 1 سانت ساسن نمود، و علامت زد. سوّم اینکه وضعیت دوّم را  بدون ساسن در نظر گرفت، که این مورد بندرت و برای دکلته استفاده میشود. بعد از مشخص شدن علامت کمر آن محل را به زیر حلقه وصل میکنیم.                    وامّا برآمدگی پشت(کول) در شخصی دوزی از صفر تا 2 سانت است ،که در سری دوزی 1 سانت در نظر میگیریم. به همین علت بیخ گردن وطوق یقه را 1 سانت، امًا بالای حلقه رانیم سانت بالا میبریم. امًا در صورت قوز و یا شبیه آن ساسن سرشانه را تا حدود آن آورده، از وسط بآن محل برش زده ،ساسن را می بندیم. که در این حالت وسط پشت درز میخورد.   (مهم) اگر شخصی برآمدگی پشت (کول) داشت مقدار آن از طول کادر کم شده و زمانی که رسم الگو پایان یافت ، آن مقدار به بالا اضافه میگردد.   در غیر اینصورت، گذشته ازاشکالی که درالگوی پشت بوجود می آید درالگوی پیش هم از مقدار ساسن بغل سینه می کاهد. خط کف حلقه آستین تا سایز 44 متوقف میشود .    30 38 936 0935مبتکرومعرف(روش پارسی)علیرضا قاسمی راوندی    تاريخ : ۱۳۸٧/٩/۳ | ٦:٥۱ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

جلسه ششم  یقه ها  روش پارسی درآغازِ آموزش برای هر نوع یقه ، مستطیل 19×8 را میکشیم قسمت جلو پایه یقه،سمت راست لبۀ جلو مقابل لبۀ بیرونی ،سمت چپ وسط یقه میباشد...برای یقه انگلیسی مستطیل رابه 4قسمت تقسیم میکنیم. ازپایه رو لبۀ جلو 2سانت بطرف بالا علامت زده و با منحنی خط کش وصل میکنیم به وسط پایه. نیم سانت از وسط یقه بالا رفته و آن محل را هم منحنی به وسط پایه رسم می کنیم. این بریدگی ها را به لبۀ بیرونی یقه میبریم، لبۀ بیرونی قابل تغییر است....... برای یقه یک تکه همان یقه انگلیسی را کشیده خط منحنی را از لبۀ جلو 3سانت بیرون برده و 2 سانت بالا یک خط منحنی، بموازات آن میکشیم،که از لبۀ جلو 5/1سانت بیرون رود.دو محل را بهم وصل نموده ،میتوان گوشه را بدلخواه گرد کرد.لبۀ بیرونی قابل تغییر است... برای یقه دو تکه نخست یقه یک تکه را میکشیم واز وسط کادر لبۀ جلو 8 سانت بداخل رفته، 7میل بالا و 7میل پایین علامت زده با دوخطِ منحنی جداگانه دو علامت را به لبۀ جلوی یقه و نیم سانت مانده به وسط یقه رسم میکنیم. در وسط یقه این نیم سانت رابه بالا و پایین یقه وصل میکنیم  تا برای گرفتن لقی استفاده شود. داخل منحنی های مابین پایه و برگه یقه را جدا میکنیم و برای اینکه برگه باریک نشود، دو لبۀ بیرون را با منحنی خالی بهم وصل می کنیم. نیم سانتِ وسط برگه و پایه را مانند ساسن بسته و می چسبانیم تا لقی یقه گرفته شود.برگه یقه را کمی بزرگ میبرّیم تاخورد بخورد. پایه یقه را یقه آخوندی میگویند... برای یقه سه سانت، کادر از طول به دو قسمت تقسیم میشود.بعداز رسم منحنی پایه و بیرون رفتن آن بمقدار 3 سانت، لبۀ جلو را به گوشۀ بالای یقه وصل میکنیم.از پایه روی این خط و خطِ وسط کادر و خط وسط یقه، سه سانت علامت زده، با منحنی خالی  بهم وصل میکنیم. از وسط بالای یقه 1 سانت گرفته، برای گرفتن لقی به پایه یقه  وصل میکنیم.لبه گردهم میشود...(تمام یقه های مذکور باید منحنی های جلوی پایۀ آنهابیش از حدّ منحنی خط کش باشد)..یقۀ ب ب(لبه گرد) شکاری(لبه تیز)یقه ای است که روی لباس میخوابد.کادر مستطیل یقه رادوسانت،دوسانت در عرض خط کشیده و تا 2میل مانده به لبۀ دیگر قیچی میکنیم، آنرا روی یک کاغذ رنگِ دیگر گذاشته و هر برشی را  نیم سانت  باز کرده، می چسبانیم . 1سانت از وسط پایه یقه را بصورت ساسن میگیریم تا گرد تر شود. اندازه یقه بعد از محاسبۀ آن روی تنه مشخص میگردد در این حال کادر یقه رابنحوی رسم میکنیم که وسط کادر با بیخ گردن منطبق شود. ( مبتکر روش پارسی راوندی )        30 38 936 0935تاريخ : ۱۳۸٧/٩/۱ | ٧:٤٧ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

جلسه پنجم   دامن شلواری  روش پارسی دامن شلواری  هم دامن است  هم شلوار . الگوی پشت  دامن شلواری  زیر  پیش  درآورده میشود به همین علت نخست کاغذ را تا میزنیم بنحوی که دولای آن سمت خودمان باشد. مانند شلوار خط کمر را  سه سانت پایین تر از لبۀ کاغذ کشیده و طرف دولا را هم پنج سانت خط میکشیم ، چون معمولاً از دو طرف فون میشود.  قد بالا تنه از یک سوم دور باسن منهای دو بدست میآید.بعد ازعلامت زدن یک چهارم دور باسن  روی خط فاق و باسن و رسم خط جلوی دامن شلواری ، یک هشتم دور باسن  از تلاقی خط  جلو با فاق  جلو میرویم و مستقیم بطرف پایین خط میکشیم. علامت منحنی مثلثی را یک سوم عددی که جلو رفته ایم ، بیرون میبریم  و منحنی را تا تلاقی خط جلو  و باسن بزرگ میکشیم. از پهلوی کمر منحنی وصل میکنیم  به دو سانت مانده به باسن بزرگ و سپس یک چهارم دور کمر را اندازه زده و آن محل را  مستقیم وصل میکنیم  به بالای منحنی . الگوی پشت را  که  تقریباً  نیمی از آن همان خطوط پیش میباشد، بهتر است با قلم رنگ دیگری کشید. مانند شلوار ازپهلوی کمر دوسانت میگیریم و منحنی وصل میکنیم  به دو سانت زیر باسن کوچک و سپس یک چهارم کمر  را باضافه عرض ساسن نموده وسط پشت را هم دو ونیم سانت بالا میبریم. منحنی مثلثی پشت رایک دوم مقدار بیرون رفته علامت زده و تا مابین باسن کوچک و بزرگ  رسم میکنیم. درزهای بغل از  دو طرف  فون میشوند . از پهلو  چهار سانت  بیرون  و مستقیم وصل می کنیم به  باسن بزرگ . درز داخل را  چهار سانت بیرون و چهار سانت بالا میرویم ، در بالا به انتهای خط فاق  و در پایین با منحنی ملایمی ، به دوسوم پای دامن شلواری وصل میکنیم. اگر دامن شلواری  پیلی داشت، میتوان  گشادی بغل را حذف نمود.برای پیلی- دوقلو خط وسط جلو را عمود گرفته و تا پایین کشیده برش میزنیم مقدارزیر پیلی را اضافه نموده، بعد از تا زدن  تکه وسط را  کنار آن می چسبانیم . مقداری را که  در بالا  به کمر  اضافه میشود ، یا ساسن میگیرم ویا داخل پیلی هایی که روی پا می دهیم میدوزیم ویا همان اضافه را با کمی از پهلو بصورت پیلی تا میزنیم . پیلی دامن شلواری بر هم منطبق شده و تا باسن بزرگ روی هم دوخته میشود . زیپ آن درصورت وجود پیلی یا در درز بغل سمت چپ و یا وسط پشت دوخته میشود . و چنانچه بدون پیلی باشد میتوان آنرا مانند زیپ شلوار هم دوخت . 30 38 936 0935    مبتکر ( روش پارسی ) علیرضا قاسمی راوندی   88401520  • قیمت سکه
  • میهن صدا
  • ضایعات