تاريخ : ۱۳۸٧/۸/٢٧ | ۸:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

42 

  40

  38

  36

سایزبندی روش پارسی

  27

  26

  25

  24

قد بالا تنه

  58

  57

  56

  55

قد تا زانو

 102

 101

 100

  99

قد  شلوار

  39

  37

  35

  33

نصف  دور کمر

  52

  50

  48

  46

نیم دورباسن

 ۵/٣١

  30

 ۵/٢٨

  27

نصف  دور ران

  25

  24

  23

  22

نصف  دور زانو

  20

  19

  18

  17

نصف  دم پا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ : ۱۳۸٧/۸/٢٧ | ۸:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

 جلسه چهارم     شلوار        روش پارسی     سه سانت بعداز لبۀ کاغذ خط کمر را میکشیم.سپس بموازات کمر  خطوطِ باسن کوچک، باسن بزرگ، قدبالاتنه یاخط فاق،قد زانو،قد تمام. خطوط افقی را ادامه داده تا برای پشت شلوار نیز استفاده کنیم. شلوار بر عکس دامن پیش کوچک است، پشت بزرگ. برای رسم پیش شلوار،از پهلو یکچهارم دورباسن منهای یک را روی دوخط فاق و باسن علامت زده خط را تا کمر میکشیم، این خطِ جلوی شلوار میباشد. از تلاقی خط جلوی شلوار با خط فاق یک بیستمِ دورباسن جلو رفته علامت میزنیم.این محل راتا پهلوی شلوار نصف کرده علامت خط اطو بدست میآید،ادامه خط اطو تا پایین ازلبۀکاغذهمان نصف میباشد. خط اطو را میکشیم اندازه زانوو دمپا رامنهای 2 کرده و دو طرف خط اطو علامت میزنیم.زانورا به دمپا و انتهای دو طرف خط فاق رسم میکنیم. در کمر ازپهلو 3 سانت میگیریم ومنحنی وصل میکنیم به دو سانت مانده به باسن بزرگ.روی کمر یکچهارم دور کمر راعلامت زده و صاف وصل میکنیم به 2سانت بالای باسن بزرگ روی خط جلوی شلوار. برای منحنی جلوی شلوار 3 سانت مثلثی علامت زده وازخط فاق  تا 2 سانت بالا تراز باسن بزرگ، روی خط جلوی شلوار  منحنی را رسم میکنیم. این مثلثی در گروه های بچه گانه و چهار سایز اصلی، دومیل،دومیل، کم و زیادمیشود.برای پیلی که به باسن اضافه نمیکند،دو طرف کمر را عمود بالا میرویم .     برای رسم پشت شلوار، بعداز پیش خطی عمود، بموازات لبۀ کاغذ میکشیم.روی دوخط فاق و باسن یکچهارم دور باسن باضافه1 علامت زده از فاق تا کمر وصل میکنیم ازبرخورد خط پشت شلواربا فاق یکدهم دورباسن بسمت جلو رفته علامت میزنیم، این نقطه را تا پهلو نصف کرده،خط اطو رامانند پیش شلوار میکشیم.زانو ودمپا را باضافه2 نموده دوطرف خط اطو علامت زده،مانند پیش رسم میکنیم.از پهلوی کمر 2 سانت گرفته ومنحنی به 2 سانت زیر باسن کوچک وصل میکنیم.وسطِ پشتِ خط کمر را 5/2سانت بالا و باضافه 3سانت ساسن نموده رسم میکنیم،ساسن را تا باسن کوچک کشیده،بسته وخط جدید کمر را رسم میکنیم. انتهای کمر را  صاف به خط پشت شلوار مابین باسن کوچک وبزرگ وصل میکنیم. برای کشیدن مثلثیِ منحنیِ پشت شلوارنصف مقدار یکدهم علامت زده، منحنی را تا بین دو باسن،رسم میکنیم...قدبالا تنه زنانه یکچهارم دورباسن + یک ومردانه یکچهارم است. درمردانه کمربزرگترو پهلوها صافتر ودیگر از یک هشتم ویک شانزدهم استفاده میشود درصورت کنترل فاق شلوار(درز داخل شلوار از بالا تا قد) اگر مایل بودیم، قد بالا تنه بلند ترشود میتوان تا سه سانت آنرا پایین آورد که باضای هر 1سانت نیمسانت به یکدهم و یک بیستم اضافه میکنیمتاريخ : ۱۳۸٧/۸/٢٥ | ۸:۳۱ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

جلسه سوم دامن گشاد روش پارسی دامنهای(چهارترک شش ترک هشت ترک)و(کلوش نیم کلوش چهارکلوش)ودامن دورپیلی برای هرمدل دامن ترک دورکمر وباسن راتقسیم میکنیم برتعداد ترکهایی که میخواهیم... یک ترک ازچهارترک= کمروباسن راتقسیم برچهارکرده، چون کاغذرادولا میکنیم، نصف آنرا اندازه میزنیم.گشادی پای دامن روی قد هفتاد معمولا سه برابرکمر میباشد.یکسانت به نشان کمر اضافه کرده  و آن محل را مستقیم وصل میکنیم به باسن بزرگ، سپس یک سانت اضافه را تا باسن کوچک، بامنحنی پُر خط کش میگیریم. باسن را توخالی  وصل میکنیم به پایین دامن طوری که وسط این خط باخط مستقیم یکونیم سانت فاصله داشته باشد.ازبغل پایین دوونیم سانت بالا میآییم ومنحنی پُر به پنج سانت مانده به وسط ترک ختم میکنیم.درپایان نیم سانت از وسط کمر بصورت منحنی خالی میکنیم . از این الگو چهار عددمیبریم...                                              یک ترک از شش ترک= کمرو باسن را  تقسیم بر شش کرده، چون کاغذ را دولا میکنیم  نصف آنرا اندازه میزنیم.گشادی پای دامن را روی قدهفتاد  سه برابر کمر علامت میزنیم.محل کمر را هفت و نیم میلی متر اضافه کرده مستقیم به باسن بزرگ وصل میکنیم ،سپس اضافه کمر را بامنحنی پُرخط کش  تاباسن کوچک میگیریم.خط منحنی درز بغل، با خط مستقیم فرضی یک- سانت   فاصله  وپهلوی پایین  یک وهشتاد  بالا آمده  وبا منحنی پُر خط کش  به سه ونیم سانت مانده به وسط ترک وصل میگردد.سه ونیم میلی متر هم وسط کمر تا درز بغل خالی میشود... یک ترک از هشت ترک= کمروباسن را تقسیم بر هشت کرده وچون کاغذ را دولا میکنیم نیمِِِ آنرا اندازه میزنیم. قددامن ٧٠سانت وعرض آن هم سه برابرکمر میباشد نیم سانت به کمر اضافه نموده  وآنرا مستقیم به باسن بزرگ و سپس نیم سانت اضافه را  بامنحنی پُرخط کش  تا باسن کوچک میگیریم. اختلاف وسط خط منحنی  باخط مستقیم فرضیِ پهلو نیم سانت و بالا- آمدنِ بغل دامن  ٢۵/١ سانت و وصل آن با منحنی پُر به دو سانت مانده  به وسط ترک  میباشد. از وسط کمرهم دو ونیم میلی متر خالی میکنیم. (شرح جدول اختلاف اندازهای ترکهای مختلف) چهارترک شش ترک هشت ترک مقداری که ازبغل به کمر اضافه میشود. یک سانت              ۵/٧میلیتر           پنج میلیمتر فاصله منحنی پهلو وخط راست فرضی.                  ۵/١ سانت        یک سانت          نیم  سانت   بالا آمدن درز پهلو در پایین دامن.                        5/2 سانت               18 میلیمتر              5/12 میلی فاصله خط بغل به وسط پای دامن.                         پنج سانت                5/3 سانت               دو سانت خالی کردن وسط جلوی کمر.                            نیم سانت              5/3 میلیمتر             5/2 میلی  (مهم)برای برشهایی مانند  دامن ترک به هیج وجه نباید پارچه بالا وپایین وخواب داشته باشد.             30 38 935 0935     مبتکرومعرف(روش پارسی)علیرضاقاسمی راوندی     88401520 -021تاريخ : ۱۳۸٧/۸/٢۳ | ۸:٠۳ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

جلسه دوم  دامن انواع پیلیها روش پارسی   برای یک پیلی وسط جلوی دامن 10سانت به وسط آن اضافه میکنیم وچون دولا بریده میشود مجموع پیلی به 20 سانت میرسد مقدار پیلی در اختیار خودمان است این پیلی میتواند یک طرف و یا دوقلو باشد. برای پیلی دو قلو و اینکه لبۀ آن صاف بایستد 1 سانت  از مقدار لبۀ پایین کم میکنیم و آنرا با خطی جدید به لبۀ اصلی پیلی روی باسن بزرگ میرسانیم خط را مستقیم ادامه داده وتا کمر میرسانیم هر مقدار که از کمر گرفته شد، از مقدار ساسُنها کم میکنیم.تمام پیلیهای مبحث ما تا باسن بزرگ دوخته میشوند. برای داشتن پیلی یک طرف یا دوقلو روی پا، خط وسط ساسن را ادامه داده و آن محل راباز میکنیم و مقدارآن از 16 تا 20 سانت میباشد واگر پیلی یکطرف باشد لبه پایین آن 5/1 سانت بازمیشودکه مانند قبل عمل کرده وساسن راهم هرمقدارکه باشد با پیلی تاباسن کوچک میگیریم . برای پیلی های سه عددی روی پا 9 سانت، برای سایز 38 از وسط دامن، به طرف روی پا، خط میکشیم. این فاصله در سایزهای مختلف 1 سانت کم و زیاد شده و با فاصله 5/3 سانت میباشند. هر مقدار که روی پیلی باشد، دو برابر آن را  باید زیر پیلی بدهیم. فاصله های  خط کشی  شده جای پیلی ها  باقیچی جدا شده و به اندازه دو برابر زیرپیلی به وسط آن اضافه میکنیم. دو طرف وسط  و کنار دامن را هم  به طرفین میچسبانیم. لبۀ پایین پیلیها نیم سانت بازمیشود ومانندقبل عمل میشود. مقدار ساسن هم در تعداد پیلیها تقسیم شده و تا باسن کوچک گرفته میشوند. پیلی بیشتر فاصله را کم میکند .     برای پیلی روی یک پا(پای چپ)نیازبه الگوی کامل داریم. میتوان روی الگو خطوطی رسم کرد وبا برشی قسمت پایین را چین یا پیلی داد. می توان سمت راست جیب  و سمت چپ پیلی داد. میتوان گوشۀ پای دامن را با برشی منحنی  پیلی های 2سانتی داد. علت اصلی برش کج و یا منحنی در بالای این پیلی آن است که  جای درز برای دوخت پیلی ها  به دامن داشته باشیم  و زیر پیلیِ اول را  از روی خودِ دامن استفاده کنیم . بیشتر  این تکه را بصورت جدا بریده  و به نصف زیر پیلی  از روی خودِ دامن می دوزیم. باصحیح پهن کردن دامن و خط کشی لبه روی پیلی ها آنها را با اطو خط انداخته، سپس پیلی ها را  روی میزاطو شکل داده باسوزن در دو طرف محکم کرده با پارچه اطو میزنیم . روی مدل ها هر کجا چین ویا پیلی مشاهده کردید اوازمان در الگو می باشد . که گاهی هم بصورت انتقال ساسن بدست میآید .       30 38 936 0935    مبتکر و مدرس ( روش پارسی ) علیرضا قاسمی راوندی      88401520 تاريخ : ۱۳۸٧/۸/٢٢ | ٧:٢۳ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

جلسه اول     دامن مادر الگو     روش پارسی درچهارسایزاصلی، سایز باضافه 10 نصف دورباسن وسایز منهای 3 نصف دورکمر میباشد.در روش پارسی همیشه سمت راست بالای الگوو وسط آن جلوی خودمان میباشد. برای برش دامن،مستطیلی به طول قددامن وبه عرض یکچهارم دور باسن +1 برای پیش ویکچهارم دور باسن ـ 1 برای پشت رسم میکنیم بموازات کمر خطی باندازه نصف سایز،باسن بزرگ و بین آن باسن کوچک میباشد.در پشت اندازه کمر را باضافه یکچهارم ـ 1 و +3 سانت ساسن علامت میزنیم.درپیش یکچهارم کمررا +1و 3سانت ساسن مشخص میکنیم. علامتهارا باخط کشِ آستین به باسنِ بزرگ رسم میکنیم. وسط کمر 3سانت علامت زده درپشت تا 3سانت مانده به باسن بزرگ ودر پیش 2سانت زیرباسن کوچک ساسونها رابسته پشت راازوسط یک سانت تا بغل و پیش رانیم سانت تاساسن بصورت منحنی خالی میکنیم.(این یک دامن راسته سایزی میباشد) در شخصی دوزی ممکن است، بواسطه بزرگ یا کوچک بودن کمر فاصله علامت کمر تاپهلو نسبت به سایزکم یازیادشود که با کم کردن مقدار ساسن یا، بادو ساسونه کردن، فاصله را حدود 3الی 4سانت میکنیم.باکوتاه شدن ساسُنها و بیشترشدن منحنی،باسن کوچک اضافه شده، منها وباضافه1 هم حساب شود(بلندی باسن بزرگ تاسایز44 متوقف میشود)برای طرح دامن فون(گشاد) به پایین دامن راسته 4سانت اضافه نموده، 5/1سانت بالا میآییم سپس این نقطه رامستقیم به باسن بزرگ وصل ودرپایین بامنحنی ملایمی  به 5سانت مانده بوسط دامن رسم میکنیم بنحوی که در وسط، با خط مستقیم بیشترین فاصله را داشته باشد. دردامن خمره ای(تنگ)ازپایین 4سانت داخل و1سانت پایین میروییم واین نقطه را مستقیم یا با خط منحنی ملایمی به 10سانت مانده به باسن بزرگ  ودر پایین باخط مستقیم بوسط دامن وصل میکنیم.(دامنهای راسته وتنگ چاک یا پیلی لازم دارند)         برای حذف ساسن درچرم و مخمل و جیر ودوشس خط وسط آنرا تاپایین ادامه داده و ازآنجا تا 3سانت مانده به ساسن قیچی می کنیم ساسن را بسته و با قد 70 کنترل میکنیم پایین بیش از 8 سانت باز نشود.برای آستردامنهای گشاد ازاین الگو استفاده میشود.برای دامن فون بی ساسن 4 سانت از وسط جلو گرفته آنرا تا مقابل برش قبلی برش میزنیم. ادامۀ خط  به کمر اضافه میکند که از پهلو میزنیم . برای راسته کردن این مدل 4 سانت ازپهلو گرفته و مستقیم به باسن بزرگ وصل میکنیم .  30 38 936 0935   معرف و مبتکر ( روش پارسی ) علیرضا قاسمی راوندی    88401520 تاريخ : ۱۳۸٧/۸/٢۱ | ۸:۱٠ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

                پا ر چه ها                                                بطور کلی پار چه ها را  به پنج گروه اصلی تقسیم میکنیم :   1  ـ پارچه های مصنوعی .... 2 ـ  پارچه های ابریشمی .... 3 ـ پارچه های پشمی .... 4 ـ پارچه های نخی .... 5 ـ پارچه های کتانی .... اولین  گروه  پارچه های مصنو عی هستند  که از مواد مختلف خام  و ترکیبات پیچیده  شیمیایی تهیه میشوند.  چهار گروه بعدی  پارچه های طبیعی هستند. دو گروه  ابریشمی و پشمی  منشأ حیوانی و دو گروه پارچه های نخی و کتانی  منشأ گیاهی دارند .                    ( شناخت  پارچه ها  از  روی  درجه   حرارت  اتو )                     درجه 1  :   ( ضعیف )   برای شناخت پارچه ها  از روی درجات  بعضی از  اتو ها  که  به  صورت  کلمات  فارسی نوشته   شده اولین درجه  که دارای  کمترین  حرارت  اتو  میباشد ،  ضعیف  نامیده میشود . درجه  ضعیف  برای دو گروه پارچه های مصنو عی  سلولز  و  سنتتیک که الیاف  آنها  با  فعل  و  انفعالات  شیمیایی  تهیه می شود مناسب میباشد . این پارچه ها  با حرارت زیاد جمع میشوند و در مقابل حرارت آتش مانند لاستیک میسوزند و از آنها گلوله هایی سفت و سیاه باقی میماند. از انواع آن : ژرسه ـ پلی استر ـ پاناما ـ فلامنت و نایلون میباشد ... درجه  2  :( ابریشم مصنوعی ) روی اتو هایی که درجات آن بصورت کلمات فارسی مشخص شده  بعد از ضعیف  ابریشم مصنوعی را می بینیم. درجه ابریشم مصنوعی برای پارچه هایی با الیاف مصنوعی  که با رشته های طبیعی مخلوط شوند مناسب میباشد.این پارچه های خوش حالت  که گروه  زیادی از  پارچه ها را تشکیل  میدهند، دوخت و برشی ساده تراز گروه اول دارند.نمونه آنها تترون وترگال میباشد          درجه   3  :    ( ابریشم ) سومین درجه ای که روی اتوها مشخص شده  ابریشم و برای پارچه های ابریشمی مناسب است . این نوع پارچه از رشته هایی که کرم ابریشم به عنوان پیله به دور خود می تند تهیه میشود.  پارچه ابریشم بسیار نرم و لطیف و همینطور محکم و بادوام است. ازمحسناتش اینکه درهوای سرد،  گرم و در هوای گرم ، خنک میباشد . از انواع آن کرپ ژورژت ـ ارگانزا ـ شیفون و ساتن را می توان نام برد ....                 درجه  4  :  ( پشم )  این درجه حرارت  برای پارچه هایی  که از  پشم حیوانات  تهیه میشوند ، مناسب میباشد پارچه های پشمی گرم و سبک،  چروک ناپذیر،جذب کننده رطوبت و بسیار محکم و بادوام میباشند . پارچه های پشمی به راحتی اتو خورده  و حالت میگیرند . آنها در  برابر برق  عایق هستند و در مقابل آتش از خود مقاومت نشان داده و به سادگی نمی سوزند . از انواع آن فاستونی ها شامل :    گاباردین ـ فلانل ـ کانگا ـ فوتر و ماهوت رامیتوان نام برد. مشهورترین پارچه پشمی کشمیر میباشد که گرمی و خصوصاً وزن سبک آن این نوع پارچه را از انواع آن متمایز میکند...               درجه    5   :  ( پنبه )  یا  ( نخ )     این درجه حرارت مخصوص پارچه هایی است که از پنبه تهیه میشوند. دوام، سبکی، محکمی و خصوصاً خنکی از مشخصات بارز آن  میباشند . پارچه های نخی  جذب کننده رطوبت و هنگامی که خیس باشند محکم تر میشوند . پارچه های نخی نرم و  خوش اتو ، برش و دوخت آنها ساده تر میباشد . بهتر است پارچه های نخی را قبل از برش آب کشید تا به مقدار لازم آب برود . از انواع آن :   چلوار ـ کدری ـ چیت ـ متقال  و پپلین را میتوان نام برد ... درجه   6  :( کتان )  پارچه های کتانی  به  پارچه هایی  اطلاق  میشود  که از  الیاف  گیاه کتان  تهیه میشوند جنس این پارچه ها بسیار بادوام ،محکم و جاذب رطوبت میباشند.سطحی صاف دارندو خیلی زود چروک میشوند از انواع آن : آکار  و  آرو  را میتوان نام برد ...                   درمورد مقدار مصرف پارچه  برای مدلهای مختلف، معمولاً پارچه فروشها اطلاعات کاملی دارند آنها با محاسبۀ طرح و عرض پارچه، درشتی و باریکی اندام، قد لباس، مقدار مصرف را مشخص میکنند.و چون این مسعله در ارتباط با کارشان میباشد، فوق العاده برایشان اهمیت دارد . خیاط نیز میتواند مدلهای ساده را براحتی محاسبه کند اما تا کسب تجربه و مهارت لازم میتواند  بعد از آماده نمودن الگو، آنرا به ترتیبی که روی پارچه پهن میکند  با مشخص کردن عرض با وسیله ای ، الگوها را بطریقه صحیح کنار هم قرار داده تا متراژ دقیق را محاسبه کند. (مهم)نام صاحب لباس، مدل، عرض پارچه، مقدار مصرف و تکه ای از پارچه را ثبت کنید ...                                                         30 38 936 0935        علیرضا قاسمی راوندی     88401520تاريخ : ۱۳۸٧/۸/٢۱ | ٧:٥٤ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

 بر ش   پا ر چه ها                      برای برش هر پار چه ای لازم است که راه پارچه به موازات خطوط طولی بدن قرار گیرد. اما درمواردی که بواسطه طرح پارچه میخواهیم قسمتهایی مانند تکه بالای پیراهن،مچ و یقه را ازراه پارچه برش بزنیم، بایداطمینان داشته باشیم که آن قسمت بعد از شستشو آب نمیرود و چنانچه پارچه آبرفت داشته باشد،آنرا قبل از برش آب بکشیم بطور کلی تمام پارچه هایی که در بازار موجود می باشند در سه چیز مشترکند و آن داشتن راه و بیراه و اوریب میباشد.بجز چند مورد معمولاً پارچه ها در راه کش نمیآیند اما در بیراه کمی کشیده میشوند.اما تمامی پارچه ها دراوریب کاملاً کش میایند. راه پارچه  که همان  طول پارچه میباشد ، خطوطی به موازات حاشیه  یا ترکی پارچه را میگویند و نخ هایی بعنوان تار در آن تنیده  می شوند . بی راه پارچه  که عرض پارچه  میباشد بطور عمودی راه پارچه را  قطع میکند و نخ هایی با عنوان پود که نسبت به تار دارای مقاومت کمتری میباشند درآن تنیده میشود ، وجود بیراه پارچه برای برش لباس بسیار ضروری میباشد .قطر مربع فرضی روی پارچه اوریب آن میباشد برای پیدا کردن بیراه پارچه آنها را به دو گروه تقسیم میکنیم 1 آهاردار 2 لَخت          برای برش پارچه های آهاردار با تا زدن پارچه بنحوی که دو حاشیه روی هم قرار گیرد و پارچه دارای پیچ خوردگی نباشد به وسیله خطوط عمودی و افقی یک سطحِ مستطیل که پارچه بموازات طول پهن شده باشد،هر خطی بموازات عرض بی راه پارچه میباشد. که میتوان بی راه پارچه را با یک خط کش گونیا و یا زدن دو اندازه در ابتدای آن بدست آورد اما پیدا کردن بی راه، در پارچه های لَخت به دو صورت انجام می پذیرد . در روش اول زدن یک چرت در حاشیه پارچه و جر دادن آن میباشد . اما روش دوم برای پارچه هایی که جِر نمیخورند کشیدن یک نخ از پود پارچه می باشد. که با در آوردن آن خطی در  پارچه می افتد که باید آنرا قیچی کرد .  در هر دو حالت  به خاطر می سپاریم  که هر گاه بخواهیم پارچه را با قدی بخصوص برش بزنیم ، اگر حاشیه پارچه در یک طرف جمع شده باشد، از همان طرف اندازه می زنیم . ( مهم ) بیراه پارچه های لَخت زمانی که ریش  نشود درست برش خورده است                         پارچه هایی را خواب دارند مثل مخمل و جیر وبعضی از ساتن ها و بعضی پارچه های پشمی و براق حتماً باید هنگام برش به یک طرف یعنی رو به پایین و خواب پارچه الگو ها را پهن کرد .                 همینطور در مورد پارچه های گلدار و طرحداری که بالاو پایین دارند،گل و طرح باید بطرف بالا باشد در مواردی که بخواهیم  مصرف پارچه  پایین بیاید ، آنرا بصورت باز و یک لا  برش می زنیم . و باید برای قسمتهای قرینه  یا جفت ، الگو را برگردانیم . امّا در موارد برش دولا دقت میکنیم پارچه در قسمت زیر خالی نباشد .                    30 38 936 0935    مبتکر و معرف ( روش پارسی ) علیرضا قاسمی راوندی     88401520    موفقیت ما وقتی کامل میشود ، که دیگران هم در آن سهیم باشند     تاريخ : ۱۳۸٧/۸/٢۱ | ٧:۳٤ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

                  بسم الله                      

« هنر برتر از گوهر  آمـد  پدید »  خصوص آن هنر را که باشد جدید

به سیمای اندیشه بنوشته اند  هنـر باقی و زر شـود نا پــدیـــد

روش پارسی ، تا نگوید کسی    متـد ها  فقـط   خارجی  آفریــد

 

 

 

 

بُوَد ( پ ) بـه معنای  پیـونـد ما   (الف،ر اِ ) بعدش بمخلص رسیـد

به (سی) یاد استاد مرحوم ما    شکوفا چو خورشید خواهددمیـد

ان شاءَلله  

 تاريخ : ۱۳۸٧/۸/٢۱ | ٦:٤۸ ‎ق.ظ | نویسنده : پرشین بلاگ
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com

  • قیمت سکه
  • میهن صدا
  • ضایعات